Saturday, April 26, 2008

April 27 မွာ ဘာ လုပ္ ရ မွာ လည္း

မနက္ျဖန္ စလံုး ရွ ိ ျမန္ မာ တို႕ ၏ အသဲ ၾကား က မဲ တစ္ ျပား ကို ရဲ ရဲ ဝံ႔ ဝံ ႔ ေပး ဖို႕႕ ျပင္ ေန ၾက ၿပီ ။

သင္ စစ္ အာ ဏာ ရွင္ စနစ္ ကို မေထာက္ ခံ တဲ့ ၊ ျမန္ မာ တစ္ ေယာက္ လား ။


သင္ တို႕ မ်ိဳး ဆက္ တသက္ လံုး စစ္ ကၽြန္ မ ျဖစ္ ဖို႕

သင္ တို႕ ညီ ၊ ညီ အစ္ မ မ်ား ပ ညာ ေအး ေအး ေဆးေဆး သင္ နုိင္ ဖို ႕

သင္ တို႕ ၏ မိ သား စု ၊ ေဆြ မ်ိဳး သား ခ်င္း မ်ား ေအး ေအး လူ လူ စီး ပြား ရွာ ႏုိင္ ဖို႕

သင္ တို႕ ၏ မိ ဘ မ်ာ း ၊ အဘိုး ၊ အ ဘြား မ်ား မ်ား မ ၾကာ ခင္ မွာ ဘုန္း ႀကီး ေက်ာင္း မ်ား သို႕ သြား ၍ ေအး ေအး လူ လူ တရား ရွာ ႏိုင္ ဖို႕
“စစ္ အစုိး ရ ၏ စစ ္ကၽြန္ အျဖစ္ တ သက္ လံုး သြတ္ သြင္း မဲ့ အေျခ ခံ ဥ ပ ေဒ မူ ၾကမ္း ကို ၾကက္ ေျခ ခတ္ ဖို႕႕ ကၽြႏု္ပ္ တို႕ ၊ သင္ တို႕ ၏ တာ ဝန္ ျဖစ္ လာ ၿပီ ။ ”သင္ လည္း ကုိယ္႕ ႏုိင္ ငံ ၊ ကိုယ့္ အ မ်ိဳး ၊ ကုိယ့္ မိ သား စု အတြက္ တာ ဝန္ ေက် သူ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ ပါ ေစ ။

Thursday, April 3, 2008

အလံုး စံု ပ်က္ သုန္း ျခင္း သို႕ ဦး တည္ ေန ၿပီ ေလာ

ယခု အပတ္ အတြင္း ျမန္ မာ့ ႏုိင္ငံ ေရး အေျခ အ ေန တို႕ ပို မို ႐ႈတ္ ေထြး လာ သည ္ ကို ေတြ႕ ရ သည္ ။

1. NLD ပါတီ ဝင္ မ်ား အဖမ္းခံ ရ ၿခင္း ေခ်ာင္း အရုိက္ ခံ ရ ျခင္း ၊

2. လူ႕ အခြင့္ အေရး လႈပ္ ရွား သူ ဦး ျမင့္ ေအး ေခ်ာင္း အရုိက္ ခံ ရ ၿခင္း

3. DKBA အဖြဲ ႕ မွ ဗိုလ္ ႏႈတ္ ခမး္ ေမႊး အသတ္ ခံ ရ ျခင္း

4. ေနာက္ဆံုး သာ မည ဆရာ ေတာ္ ရုပ္ အေလာင္း ကို အမည္ မသိ လက္ နက္ ကိုင္ မ်ား က လု ယူ သြား ျခင္း

စသည္ ျဖင့္ ႏုိင္ငံ ေရ း ၊ လူ မႈ ေရ း ၊ ဘာ သာ ေရး ကိစၥ မ်ား ျဖစ္ ပြား ခဲ့ သည္ ။ အမွတ္ စဥ္ ႏွင့္ ၂ တြင္ မည္သူ ေတြ က လုပ္ သ လဲ ဆို တာ ရွင္း ပါ သည္ ။ အမွတ္ ၃ တြင္ ကရင္ လက္ နက္ ကိုင္ မ်ား အခ်င္း ခ်င္း သေဘာ ကြဲ လြဲ ေအာင္ ဖန္ တီး ထား ပါ သည္ ။ ( ေလာေလာ ဆယ္ တြင္ လည္း ကခ်င္ ႏွင့္ မြန္ တို႕ ကို ဖဲ့ စည္ းရုံး ေန ျခင္း ၊ ၿခိမ္း ေျခာက္ ေန ျခင္း ) အမွတ္ စဥ္ ၄ တ ြင္ ဘာ သာ ေရး ႏွင္ ့ ပက္ သက္ ၿပီ း ပြဲ ဆူ ေအာင္ အေျခခံ ဥပေဒ ဆႏၵ ခံ ယူ ပြဲ ကို လူ ထု စိတ္ မ ဝင္ စား ေအာင္ ျပဳ လုပ္ ထား သည္ ကို ေတြ ႕ ရ သည္ ။ ( ေရွ႕ တြင္ လည္း ေကာလ ဟာ လ အမ်ိဳး မ်ိဳး ထုတ္ ထား သည္ ကို ေတြ ႕ ရ ပါ သည္ )

ေမ လ ဆႏၵ မဲ မ ေပး မွီ တစ္ ခု ခု ျဖစ္ ႏုိင္ ပါ သည္ ။ လူ ထု အာရုံ ကို လွည့္ ႏုိင္ ပါ သည္ ။ ၄င္း တို႕ မွာ

1. တုိင္း ရင္ း သား လက္ နက္ ကိုင္ မ်ား အခ်င္း ခ်င္း ( အဖြဲ႕ အတြင္ း သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕ ကြဲ အခ်င္း ခ်င္း ) ပို မို ေသြး ကြဲ ေအာင္ လုပ္ မည္ ။

2. တရား ဝင္ ေျမ ေပၚ အဖြဲ႕ အစည္ း မ်ား ၊ ႏုိင္ငံ ေရး တက္ ၿကြ သူ မ်ား ကို ေနာက္ ကြယ္ က ေသာ္ လည္း ေကာင္း ၊ ေျဗာင္ က် က် ေသာ္ လည္း ေကာင္း တုိက္ ခိုက္ မည္ ။

3. ဘာ သာ ေရး အဓိကရုဏ္း တစ္ ခု ခု ျဖစ္ ေအာင္ ဖန္ တီး လိမ့္ မည္ ။

4. ေကာ လ ဟာ လ မ်ား အမ်ိဳး မ်ိဳး ဖန္ တီး လိမ္ ့ ဦး မည္ ။

5. လူ မ်ား ဒုကၡ ေရာက္ ေအာင္ ( ဥပမာ ၊ မီး ေဘး ) ေသ ေၾက ပ်က္ စီ း ေအာင္ ၊ေၾကာက္ လန္႕ ေအာင္ ( ဥပမာ ၊ဗံုး ခြဲ ျခင္း မ်ား ) ျဖင့္ ပိုမို ႐ႈတ္ေထြးေ အာင္ ျပဳ လုပ္ ပါ လိမ့္ မည္ ။

6. ျပည္ ပ ႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ အင္တာနက္ ၊ ဖုန္း လိုင္ းမ်ား ျဖတ္ ေတာက္ ပါ လိမ့္ မည္ ။

ေနာက္ဆံုး ေတာ့ ခံ ရ မည္ က ျပည္ သူ လူ ထု သာ ျဖစ္ သည္ ။ လူ ထု အတြင္း တြင္ လည္း ႏုိင္ငံ ေရး သတိ ရွိ ဖို ႕ လုိ ေပ သည္ ။ လူအမ်ား စု က သူတို႕ ထင္ သလို စြမ္း အား ရွင္ စိတ္ ဓါတ္၊ ႀကံ႕ ဖြတ္ စိတ္ ဓါတ္ မ်ိဳး မ ဟုတ္ ရွင္ ႀကီး ဝမ္း လည္း ဝင္ ခဲ့ ၿပီး ၿပီ ၊ ရွင္ ငယ္ ဝမ္ း လည္း ဝင္ ခဲ ႕ ၿပီး ၿပီ ။ အား လံုး သူ မသာ ၊ ကိုယ္ မ သာ ပါ ။ လူ ထု က ေကာင္း ေကာင္ ေရြး တတ္ ပါ သည္ ။ အခ်ဳပ္က ေတာ့ တိုက္ ပြဲ တစ္ ခု အတြက္ ေတာ့ ႀကိဳ တင္ ျပင္ ဆင္ ထား ရ မွာ ပါ ။

Monday, March 31, 2008

Vote No အေျခခံ ဥ ပေ ဒ နဲ႕ တိဘက္ အေရး ကိစၥ

အခုတေလာ အေျခခံ ဥပေဒ အေၾကာင္း သိပ္ ေျပာ သံ မၾကား ရ ေတာ့ ။ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား က Vote No ကို မူ အရ သေဘာ တူ သြား ၾက ၿပီ ။ ႏုိင္ငံ ေရ း ေရ ခ်ိန္ အေတာ္ ျမင့္ ေန ေသာ အခ်ိန္ တြင္ No Vote က မွန္ ခ်င္ မွန္ ႏိုင္ ေပ မယ့္ ၊ ျမန္ မာ ျပည္ ၏ အေျခ အေန အရ ကန္ ႕ ကြက္ မဲ ေပး ေရး သည္ သာ အသင့္ ေတာ္ ဆံုး ျဖစ္ သည္ ဟု ဆို ရ မည္ ။ တစ္ ခ်ိဳ႕ ေန ရာ မ်ား တြင္ ဘာ မွ မသိ ေသာ လူ ထု ကို ၿခိမ္း ေျခာက္ ၍ တစ္ မ်ိဳး ၊ ေငြ တိုး ေခ် း ၍ တစ္ ဖံု ၊ စည္း ရုံး ေန ၾက သည္ ကို ၾကား ေန ရ သည္။ ဝန္ ထမ္း မ်ား ကို လည္း သက္ဆိုင္ ရာ ဌာ န မ်ား တြင္ သာ ေပး ရ မည္ ကို လည္း ၾကား ရ သည္ ။ ထို႕ ျပင္ ကန္႕ ကြက္ မဲ ေပး ရန္ တာ စူ ေန ေသာ ဝန္ ထမ္း ထု ကို လည္း ဓါး ကိ်န္း မ ကိ်န္ း ရုံ တ မယ္ ၿခိမ္း ေျခာက္ ထား သည္ ကို လည္း ၾကား ရ သည္။

မၾကာေသး ေသာ ရ က္ ပိုင္း အ တြင္း က ျဖစ္ သြား ေသာ တိ ဘက္ အ ေရ း သည္ တရုတ္ ကြန္ ျမဴ နစ္ အရင္း ရွင္ အစုိး ရ ကို ေတာ္ ေတာ ္ အထိ နာ ခဲ့ သည္ ။ သူ တို႕ က လူ မ်ိဳး ႀကီး တရုတ္ နယ္ ခ်ဲ ႕ တို ႕ ကို အခ ါ အ ခြင့္ သင္ ့ တို္င္း ေတာ္ လွန္ ဆ ႏၵ ျပ ခဲ့ ၾက ေလ သည္ ။ ဒီ တစ္ ခ ါ တြင္ ေတာ့ တိ ဘက္ ကို ကမာၻ က သိ ေအာင္ ပို ၍ လုပ္ ျပ ႏုိင္ ခဲ့ ေ လ သည္ ။ တ ရုတ္ ၏ အုိလံ ပစ္ အေရ း ႏွင့္ ခ်ိန္ ကိုက္ လႈပ္ ရွာ း ႏုိင္ ခဲ့ ေလ သ ည္ ။ တစ္ ခ်ိဳ ႕ က ဒုတိ ယ ေရႊ ဝ ါ ေ ရာင္ ေတာ ္ လွန္ ေရး ဟု ဆို ၾက သည္ ။ မည္ သုိ ႕ ပ င္ ေခၚ ေစ ၊ မ လြ တ္ လပ္ ေသး ေသာ ႏုိင္ င ံ တို ႕ လြတ္ လပ္ ေ ရး တြက္ လႈပ္ ရွား မူ တို ႕ သည္ တရား သည္ ဟု ဆို ရ ေပ မည္ ။ ကမာၻ တ လႊား ရွ ိ တိ ဘက္ တို ႕ က ကမာၻ ႏွင့္ ခ်ီ ေသာ လႈပ္ ရွား မႈ မ်ား ကိ ု ပို လုပ္ ျပ ႏုိင္ သည္ ကို ေတြ ႕ ရ သည္ ။ ဥ ပမ ာ ၊ အုိ လံ ပစ္ မီး ရႈး တုိင္ ထြန္း ညိွ ပြဲ တြင္ ဆႏၵ ျပ ျခင္း မ်ိဳ း ၊ နယူး ေယာက ္ ရွိ အဓိ က ေန ရ ာ တစ္ ခု တြင္ တိ ဘက္ အ လံ လႊင့္ ထူ ျခင္း မ်ိဳး ေတြ ကမာၻ တ လႊား ရွ ိ တိ ဘက္ တို႕ က ေရွ ႕ ထြက္ လာ ၾက ၿပီး သူ တို ႕ အေ ရး ကိစၥ ကို စုေပါင္း လုပ္ ၾက သည္မွာ ေက် နပ္ စရာ ေကာင္း လွ သည္။

ဤ ေန ရ ာ တြင္ ကၽြႏု္ပ္ တို ႕ ျမန ္မာ တို႕ အေၾကာင္ း ကို ေျပ ာ ခ်င္ သည္ ။ ဘာမ ဆို ကၽြန္ ေတာ ္ တို ႕ က ေရွ ႕ က ။ ဥ ပ မာ ၊ ၈၈ အေရး အခင္း ျဖစ္ ၿပီး ေနာက္ တရုတ္ တီ ရင္ နင္ မင္ အေရး အခင္း ၊ ရုိေမး နီး ယာ း စ ေသာ အေရွ ႕ ဥ ေရာ ပ ႏုိ္င္ ငံ မ်ား ဒီ မီ ႏုိ ျဖစ္ စဥ္ အတိုင္း ဆက္ တိုက္ ျဖစ္ ခဲ့ သည္ ။ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ာ း က အာ ဏာ ရွင္ လက္ ေအာက ္ က လြတ္ ေျမာက္ ခဲ့ ၾက သည္ ။ ျမန္ မာ မ်ာ း က အဆံုး မသတ္ ႏို္္ င္ ခဲ့ ၾက ေပ ။ အခု တစ္ ခါ တြင္ လည္း ျမန္ မာ႔ ေရႊ ဝါ ေရာင္ အေရး အခင္း ၊ ၿပီ းေ နာက္ တိ ဘက္ တို႕ လြတ္ ေျမာက္ ေရး လႈပ္ ရွား မႈ ျမန္ မာ တို႕ ၏ ေသြး မ်ား က မ ေျခာက္ ေသး တိ ဘက္ တို ႕ က မူ လတ္ လတ္ ဆတ္ ဆ တ္ ပင္ ရွိ ေသး သည္ ။ ကမာၻ မီဒီ ယာ တိုိ႕ က မူ တာ ဝန္ ေက် ၾက ပါ သည္ ။ အတည္ ျပဳ ခ်က္ မရ ေသး ေသာ ္လည္း ေသြး အလိမ္း လိမ္း နဲ ႕ တိ ဘက္ ဘုန္း ႀကီး ေပၚ တြင္ တရုတ္ ရ ဲ တစ္ ေယာက္ က ေျခ ေထာက္ တင္ ထား ေသာ ပံု ကား ေတာ္ ေတာ္ ဆိုး သည္ ။ အာ ဏ ာ ရွင္ တို႕ ဘက္ က ေတာ့ အာ ဏာ သာ ထိ ပါ း ပါ ေစ ၊ မည္ သည္ ့ အရ ာ မ ဆို ရွင္း လင္း ပစ္ မည္ သာ ျဖစ္ ပါ သည္ ။ သူ တို႕ ကား လက္ နက္ ကို လည္း မေၾကာက္ ပါ ေခ် ( ရွိ လွ်င္ ကား နည္း နည္း ေၾကာက္ ပါ သည္ ။ ) သူ တို ႕ တကယ္ေၾကာက္ သည္ ကား People Power ဟု ေခၚ သည့္ လူထု အား ပင္ ။ အာဏာရွင္ တုိ ႕ မည္ သည္ လူ ထု အား ျဖင့္ သာ ခ်ဳ ပ္ ျငိမ္း ရ စ ၿမဲ ျဖစ္ သည္ ။ လူထု အား ကို အထင္ မေသး ဖို႕ ဆ ရ ာ လူ ထု စိန္ ဝင္း က တိုက္ တြန္း ထား သည္ ။

ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ ငံ တြင္ အာဏာ ရွင္ မား ကို႕ စ္ ကို SMS ျဖင့္ စည္း ရုံး ျဖဳတ္ ခ် လိုက္ သည္ ဆို လွ်င္ မမွား ပါ ေတာ္ လွန္ သူ တို႕ အခ်င္း ခ်င္း မက္ေဆ့ ပို႕ စု ရုံး ေစ ၿပီး ဆႏၵ ျပ ပြဲ မ်ား ကို ဖန္ တီး ခဲ့ ၾက သည္ ။ ထို႕ ေၾကာင့္ လူ ထု လက္ ထဲ တြင္ ဆက္ သြယ္ ေရး စံနစ ္ေကာင္ းမ်ား ေရာက္ သြား မည္ကို အလြန္ ေၾကာက္ ၏ ။ ျပင္ပ သို႕ သတင္း မ်ား မစီး ထြက္ ရန္ အတြက္ အင္ တာ နက္ လႈိင္း ႏႈန္ း မ်ား ေလွ်ာ့ ခ် ပစ ္သည္ ။ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ႏုိင္ငံ ေတာ ္သည္ မည္သည့္ ေခတ္ မွ မၾကံဳ ဘူး ေသာ တိုးတက္ မႈ မ်ိဳး ကို ရ ရွိ ေန ၿပီ ဟု လိမ္ သည္ ။ ထို႕ ေၾကာင့္ လွ်ပ္ စစ္ မီး က တေန႕ ၁၂ ေလာက္ မ လာ ။ အင္တာနက္ ၊ ဖုန္း လို္င္း မ်ား ေဒ သ တြင္း ေစ်း အၾကီး ဆံု း ( ကမာၻ ေပၚ တြင္ လည္း ေစ်း အႀကီး ဆံုး လို႕ ေျပာ ၍ ရ သည္ ။ ) ဦးေန ဝင္း က ေတာ့ ၂၆ ႏွစ္ အတြင္း LDC ဘဝ သို႕ ဆြဲ ခ် သြား သည္ ။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ မႉး ႀကီး သန္း ေရႊ မွ ဦး သန္း ေရႊ သို႕ အာ ဏ ာ လႊဲ လို္ က္ လွ်င္ ကား ေတြး လို႕ ပင္ မရ ။

ယခု တ ေလာ အတြင္း ဘေလာ့ မ်ား ၌ အေျခ ခံ ဥ ပေဒ အတြက္ ဆႏၵ မဲ မ်ား ထည့္ လာ ၾက သည္ ကို ေတြ႕ ရ သည္ ။ အား လံုး အေျဖ မ်ား က တူူ ညီ ေန သေလာက္ ေတြ ႕ ရ သည္ ။ အမ်ား စု က ၉၀ % ေက်ာ္ ေက်ာ္ မေထာက္ခံ ၾက ။ တစ္ခိ်ဳ႕ က ၈၀% ေက်ာ္ ။ အား ရ စရာ ေကာင္း လွ သည္ ။ ေမ လ ေရြး ေကာက္ ပြဲ ရ လာဒ္ ကို ေတာ့ ျမန္ မာ ႕ ႏုိင္ငံ ေရး ေငြေရာင္ ပိတ္ ကား ေပၚ တြင္ သာ ၾကည့္ ၾက ပါ လို႕ ေျပ ာ လို ပါ တယ္ ။

Friday, March 14, 2008

စစ္အစိုး ရ နဲ႕ လူထု ေထာက္ခံ မႈ

ဒီတပတ္ မွာ ထူးျခားတဲ့ သတင္း ေတြ က ေတာ့ သတင္း စာ ဆရာႀကီး လူထု စိန္ ဝင္း ရဲ့ လူထု ကို ပန္ၾကားခ်က္ ၊ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္း တင္ ရဲ႕ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္း မွ တိုက္တြန္ း ခ်က္ မ်ား ကို စစ္အစိုး ရ ရဲ ႕ အာေဘာ္ လို႕ ယူဆ ရ တဲ့ ေဒါက္တာ ေနဝင္းေ မာင္ ရဲ ႕ ေျပာ စ ကာ း မ်ား ကို မိုး မ ခ ႏွင္ ့ အျခာ း ဘေလာ့ မ်ား တြင္ အတူတူ ေဖာ္ျပ ထား တာ ပါ ပဲ ။ ( ေဘး မွ side bar တြင္ တင္ ထား ပါ သည္ )

ၿပီးေတာ့ စစ္အစိုး ရ က ေအာက္ လမ္း နည္း မ်ား ျဖစ္ တဲ့ ျပည္ သူ႕ ေထာက္ခံ မႈ ကို လိမ္ ညာ ၍ တစ္မ်ိဳး ၿခိမ္းေျခာက္ လို႕ တနည္း နဲ႕ လက္ ကိုင္ တုတ္ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ား ကို အသံုး ခ် လို႕ ရ ယူ ေန တာ ကို ေတြ ႕ ရ တာ ပါ ပဲ ။ တဆက္ တည္း မွာ ပဲ ဝန္ ထမ္း မ်ား ကို သက္ဆုိင္ ရာ ဌာန ေတြ မွာ ပဲ ေပး ႏုိင္ ေအာင္ စီစဥ္ ေန တာ ကို လည္း ၾကား ရ ပါ တယ္ ။ မွတ္ပုံ တင္ လုပ္ ေပး မယ္ ေျပာ ၿပီး စည္း ရုံး ေန တာ လည္း လုပ္ ေန တာ ေတြ႕ ရ တယ္ ။ မဲ ရုံ မႈး မ်ား ကို လွ်ိဳ ႕ ဝွက္ ခန္႕ အပ္ ေန တာ ေတြ ၊ မီး သတ္ ေတြ ကို စည္း ရုံး ခိုင္း တာ ေတြ ၊ ဝန္ထမ္း မ်ာ း ကို လည္း အခု လို အက်ဥ္း အက်ပ္ ထဲ က လြတ္ ေအာင္ မဲ ေပး မွ ရ မယ္ လုိ ႕ မဲ ဆြယ္ ေန တာ ကို လည္း ေတြ ႕ ရ ပါ တယ္ ။ ( အားလံုး က်ပ္တည္း ေအာင္ ၊ အဆင္ေျပသည္မ်ား ကိ ု ပို ခက္ ခဲ ေအာင္ ၊ ရွင္း ေန သည္ မ်ား ကို ပို ရႈပ္ ေအာင္ ဘယ္ သူေတြ က လုပ္ ေန တာ လဲ ဆို တာ ဝန္ ထမ္း အမ်ား စု က သိ ၾက ပါ တယ္ ။ ) ႏုိင္ ငံ ရပ္ ျခား တြင္ အခု အထိ ျမန္ မာ ႏုိင္ ငံ သား မ်ား ဆႏၵ မဲ ေပ း ခြင့္ ရွိ မ ရွိ အခု ထက္ တုိင္ မသိ ရ ေသး ပါ ။ ( သူတို႕ က ေတာ့ အခု အခ်ိန္ အထိ တရား မဝင္ သြား ေရာက္ သူမ်ား စာ ရင္ း ထဲ တြင္ ထည့္ ထား သည္ လို႕ သိ ရ ပါ တယ္ ။ ဒါ ေပ မယ္ ့ အခြန္ ဆို ရင္ ေတာ့ လာ ထား ပါ ပဲ တဲ့ ။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ ့ ႏုိင္ငံ သား ဘယ္ ေလာက္ ေရာက္ ေန တာ ဆို တာ လည္း တိတိပပ သိ ပုံ မရ ပါ ဘူး )

အတိုက္ အခံ ေတြ ဘက္ က ေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြး ေကာက္ ပြဲ ကို အသိ အ မွတ္ ျပဳ ေရး ၊ အခု မဲဆႏၵ ေကာက္ ခံ ပြ ဲ ကို သပိတ္ ေမွာက္ ေရ း ၊ အကယ္ ေရြ း ခ်ယ္ စရာ လမ္း မရွ ိ ပါ က ကန္႕ ကြက္ မ ဲ ေပး ေရး ကို ေတာင္း ဆို ေန သည္ ကို ေတြ ႕ ရ တယ္ ။ တစ္ခိ်ဳ ႕ လည္း ဝိဝါ ဒ ကြဲ စရာ ေတြ ျဖစ္ လ ာ ၾက ပါ တယ္ ။ အခု အခ်ိန္ ထိ NLD က ဘယ္ လမ္း ကို ေရြး မ လဲ ဆို တာ ကို ေစာင့္ ၾကည့္ ရ ဦး မွာ ပါ ။ NLD ရဲ ႕ statement ေလာက္ က ေတာ့ အံ တုိ ေနၿပီ ျဖစ္ တဲ့ ၊ ရွက္ ေၾကာ မရွိ တဲ့ နအဖ က ေတာ့ မမႈ ပါ ။ ၿပီး ေတာ့ အေျခအေန က အခိ်န္ မ ေရြး ေပါက္ ကြဲ သြား ႏုိင္ တဲ့ အေန အထား တစ္ ခု ျဖစ္ ေန ျပန္ ပါ တယ္ ။ (အဲ ဒီ အခိ်န္ တစ္ ခု ေရာက္ သြား ခဲ ့ ရင္ ဒု တိ ယ စစ္ အုပ္ စု တစ္ ခု က တုိင္း ျပည္ ကို ေခ်ာက္ ထဲ က ျပန္ ကယ္ တင္ ခ်င္ ေကာင္ း ကယ္ တင္ ၿပီး ထူးမျခား နား ဇာတ္ ကို ထပ္ က ခ်င္ ပါ လိမ္ ့ မယ္ ။ ) ကၽြန္ ေတာ္ တို႔ လူထု ဘက္ က ေတာ့ အား လံုး ၿငိမ္း ၿငိမ္း ခ်မ္း ခ်မ္း နဲ႕ အဆင္ ေျပ ခ်င္ လွ တယ္ ။ ယာ လဲ ဖြတ္ ဖြတ္ ညက္ ညက္ ေက် ၿပီး ေတာ့ အိမ္ ႀကက္ ေတြ လည္း ေမာ လွ ပါ ၿပီ

ဒီေန႕ ဖတ္ လုိက္ ရ တဲ့ သတင္း တစ္ ခု က ေတာ့ အစိုး ရ အာ ေဘာ္ ေဆာင္း ပါး တစ္ ပု ဒ္ မွာ မဲမေပး ပဲ ေန ပါ က ႏုိင္ငံ သာ း အခြင့္ အေရး ဆံုး ရႈံး ေတာ့ မည္ တဲ ့ ။ ( ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ မည္သည့္ ျမန္ မာ ႏုိင္ငံ သား မဆုိ အခု အခ်ိန္ အထိ မဲမေပး ဘူး ခင္ဗ် ) ေထာက္ခံ မဲ မေပး လွ်င္ ဒီမုိ ကေရ စီ နဲ႕ ပို ေဝး သြား မည္ တဲ့ ။ ( အခု လက္ ရွိ ဒီမို ကေရ စီ မရွိ ဘူး လို ႕ ဝန္ခ ံ လိုက္ တာ ပဲ ခင္ ဗ် ာ ။ ) သူတို႕ ကိုယ္ တုိင္ က ဒီ မို ကေရ စီ ဆုိ တာ ႀကီး ကို လုိ အပ္ မွ ဝယ္ လို႕ ရ တဲ့ အရာ မ်ိဳ း ၊ ေတာင္း လွ်င္ ရ တဲ့ သ ေဘာ မ်ိဳး ေရး ထား တာ ပ ါ ဒီ လို မိ်ဳး လက္ လြတ္ စပယ္ ေျပာ ဆို တာ မ်ိဳး ေတြ ကို ရပ္ တန္း က ရပ္ ၿပီ း လူထု ကို အေျခ ခံ ဥပေဒ ကို ဘယ္ လို ဘယ္ ပုံ ေရြး ဆြဲ ထား ေၾကာင္း ရွင္း ျပ ျခင္း ၊ ျပည္ သူ လူ ထု မည္၍ မည္ မွ် လွ်င္ ဘယ္ ႏွစ္ အုပ္ စသည္ ျဖင့္ အခမဲ့ ေပး ေဝ ဖတ္ ရႈ ေလ့ လာ ျခင္း ၊ ေဆြး ေႏြး ေစ ျခင္း ၊ တုို ႕ ကို ျပဳ လုပ္ သင့္ ပါ တယ္ ။ ( အခု အခ်ိန္ အထိ ေတာ့ မည္သည္ ့ အလုပ္ မွ မလုပ္ ရ ေသး ပ ါ ၊ ) ရွင္ း ပါ တယ္ ။ လူထု က ပို သိ ေလ ေလ ၊ ပို ၿပီး ကန္႕ ကြက္ ေလ ေလ ျဖစ္ မည္ ။ ဒါ ေၾကာင္ ႕ သူတ ို႕ မရွင္း ျပ ရဲ ပ ါ။ မႀကိဳက္ ဘူး လား ။ ဖြင့္ ဟ ေတာ ့ မေျပာ ေလ ႏွင့္ ။ ေထာင္ဒဏ္ သံုး ႏွစ ္က အနည္း ဆံု း ။

ျပည္သူလူ ထု ဘက္ ကေတာ့ ရွင္း ပါ သည္ ။ အမ်ား စု က ေတာ့ ကန္႕ ကြက္ ၾက လိမ့္ မည္ ။ ႏုိင္ငံ ရပ္ ျခား က ျမန္ မာမ်ား က ေရာ ? ၊ ရွင္ း ပါ သည္ ။ ကန္႕ ကြက္ မဲ ေပး ၾက ပါ လိမ့္ မည္ ။ မဲ မလိမ္ ရင္ မည္သည့္ မဲ မွ် ကို မေမွ်ာ္ လင့္ ပါ ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ အစိုး ရခင္ ဗ်ား ။

Saturday, March 8, 2008

အေျခခံ ဥပေဒ မူ ႀကမ္း ကို ကန္႕ ကြက္ မဲ ေပး ၾက


အခု တ ေလာ ပြက္ပြက္ညံ ေအာင္ ၾကားေန ရ တာ က NO VOTE ( မဲမေပး ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ ေရး ) , VOTE NO ( ကန္႕ ကြက္ မဲေပး ေရး ) ကိစၥ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဘာ ပဲ ေျပာ ေျပာ ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ေန သူ တိုင္း ဟာ အမိ ျမန္မာျပည္ အတြက္ ေစတနာ ရွိ တဲ့ လူ ခ်ည္း ပါ ပဲ ။ ဘာလို႕ လည္း ဆို ေတာ့ ဒီ အေျခခံ ဥပေဒ ဟာ အမ်ား ဆႏၵ မပါ တဲ့ ၊ ျပည္ သူ လူ ထု မေထာက္ခံ ႏုိင္ တဲ့ အရာ ျဖစ္ေန လို႕ ပါ ဘဲ ။ အတည္ျပဳ လို႕ လည္း ဘယ္ လို မွ မျဖစ္ ႏုိင္ တဲ့ အရာ ျဖစ္ေန ပါ တယ္ ။ ဒါ ေၾကာင့္ ျပည္ တြင္း ျပည္ ပ က ဝို္္င္း ဝန္း ကန္႕ ကြက္ ေန ၾက တာ ပါ ။

ဘာ ေၾကာင့္ လက္ မခံ ႏုိင္ တာ ရ တာ လဲ ။ ရွင္း ေန ပါ တယ္ ။ ( လူ ၿပိန္း အျမင္ အရ သာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပညာ ရွင္ မ်ား အတြက္ မဟုတ္ ပါ )

၁) စစ္တပ္ က ေနရာ အား လံုး ရဲ ႕ ၂၅% အသား လြတ္ ေန ရာ ဝင္ ယူ ထား ပါ တယ္ ။

၂) ေဒၚ ေအာင္ ဆန္း စု ႀကည္ ဝင္ပါ လို႕ မရ ေအာင္ လုပ္ ထား ပါ တယ္။

၃) အေရးႀကီး တဲ့ ဝန္ႀကီး ေလး ေန ရာ ေလာက္ ကို ကာကြယ္ ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္ က တုိက္ ရုိက္ ခန္႕ မယ္ တဲ့ ။ သမၼတ ထက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပို ႀကီး ေန ပါ တယ္ ။

၄) အခ်ိန္မေရြး အာဏာ သိမ္း ခြင့္ ရွိ ေန ပါ တယ္ ။

၅) အမ်ိဳးသား လံု ၿခံဳ ေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ ေရး ေကာင္စီ မွာ စစ္တပ္ က လူ ေတြ မ်ားေန တယ္ ။ သမၼတ က အေရး ႀကီး တဲ့ ကိစၥ ေတြ ကို သူတို႕ ဆႏၵ မပါ ဘဲ လုပ္ လို ႕ မရဘူး ။ ပါ လီ မန္ ရဲ ႕ ေနရာ ေပ်ာက္ ေန ပါ တယ္ ။

၆)စစ္တပ္ ဟာ ထူးျခား တဲ့ လုပ္ ငန္ း သဘာ ဝ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ ဝန္ထမ္း မဟုတ္ ဘူး လို႕ လည္း ဆို ထား ျပန္ ပါ တယ္ ။

၇) ကာကြယ္ ေရး ဦး စီး ခ်ဳပ္ သည္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ မ်ား ၏ အခ်ဳပ္ လို႕ လည္း ဆို ျပန္ ပါ တယ္ ။ ကာကြယ္ေရး ဝန္ ႀကီ း ေန ရာ ေပ်ာက္ ေန ပါ တယ္ ။

၈) ႏိုင္ငံ ေတာ္ ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ နဲ႕ အလံ က လက္ခံ ႏုိင္စရာ မရွိ ပါ ။

စသည္ျဖင့္ အခ်က္ ေတြ က အမ်ား ႀကီး ပါ ။

အခ်ဳပ္ေျပာ ရ ရင္ သမၼတ က စစ္တပ္ က သေဘာ က် တဲ့ လူ ၊ ဒါ မွ မ ဟုတ္ စစ္တပ္ က လာ တဲ့ လူ ျဖစ္ သြား နုိင္ တယ္ ။( ဒီ ေန ရာ မွာ လည္း မိန္း မ သမၼတ မျဖစ္ ရ လို႕ မေျပာ ရုံ တမယ္ ပဲ ရွိ ပါ တယ္ ။ )သမၼတ က စစ္တပ္ မေထာက္ခံ ဘဲ ဘာ မွ မလုပ္ ႏုိင္ ဘူး ။ ကာကြယ္ ေရး ဦး စီး ခ်ဳပ္ က အထက္ က ေရာက္ ေန တယ္ ။ ရုိင္း ရုိင္း ႏႈိုင္း ရ ရင္ “ဘု ရား ကား ေအာက္ ၊ ေမ်ာက္ ကား အထက္” ျဖစ္ ေန တယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီ ဥပေဒ ႀကီး အတည္ ျဖစ္ လို႕ မရ ပါ ဘူး ။ ျမန္ မာ ျပည္ သူ မ်ား ကန္႕ ကြက္ မဲ ေပး ႏုိင္ ေအာင္ လုပ္ ရ ပါ လိမ့္ မယ္ ။ ျပည္ တြင္း က လူူ မ်ား က ေတာ့ boycott လုပ္ ဖို႕ ေတာ့ မလြယ္ ပါ ဘူး ။ သူတို႕ မွာ လည္း အရာ ရာ ကို ေၾကာက္ ေန ရ တာ ပါ ။ အေရး အၾကီး ဆံုး က ေတာ့ ဆႏၵ ခံယူ ပြဲ သည္ Free and Fair ျဖစ္ဖုိ႕ ပါ ။


အထက္ ပ ါ ပံု ကို ကို ထိုက္ ဘေလာ့ မွ ကူး ယူ ပါ တယ္ ။

Monday, March 3, 2008

ကိုင္း…ေျပာစမ္းပါရေစ (၆)


ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္မွာ ေပၚမွေပၚလာပါ့မလားလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ႕ ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒ ထြက္လာပါတယ္။ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတိုင္း ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒမွာေတြ႔ရပါတယ္ဗ်ာ။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ဆႏၵခံယူပြဲကို ႀကီးၾကပ္မယ့္ ေကာ္မရွင္မွာ စစ္အစိုးရရဲ႕ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြအမ်ားစု ပါဝင္ေနၾကတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ဒီအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ သမာသမတ္ရွိမႈ အေပၚမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရိွေနပါတယ္။ သိကၡာသမာဓိရိွၿပီး ျပည္သူလူထုေလးစားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မပါဝင္တဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္းတဲ့၊ တရားမွ်တတဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲ ေပၚေပါက္ႏိုင္ဖို႔ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အေျခခံဥပေဒကို ကိုယ္တိုင္ေရးၿပီး၊ ဆႏၵခံယူမႈပြဲကို ကိုယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္တဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ လက္ခံႏိုင္ဖို႔ရာ မရိွေပဘူးဗ်။

အခု ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒရဲ႕ အခန္း(၉)မွာ ေဖာ္ျပထားတာက ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္ဟာ “ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရိွသူဦးေရ၊ ဆႏၵမဲေပးသူဦးေရ၊ ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပးသူဦးေရ ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ကို ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေၾကျငာရမည္” လို႔ေျပာထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကန္႔ကြက္မဲေပးသူဦးေရ နဲ႔ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေၾကျငာရန္ ထည့္သြင္းမေဖာ္ျပတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီဥပေဒဟာ တဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ေကာ္မရွင္ဟာ အေျခခံဥပေဒကို လူထုက ပယ္ခ်တယ္၊လက္ခံတယ္ လို႔ ေၾကျငာဖို႔ အာဏာမရိွေပဘူး။ ဒါဆိုရင္ ဘယ္အဖဲြ႔အစည္းက တာဝန္ရိွသလဲဆိုတာ ေမးဖို႔ရိွေနပါတယ္ဗ်။

အလြန္ထူးျခားတာကေတာ့ စစ္အစိုးရျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒမွာ ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ အေျခခံဥပေဒဟာ အတည္ျဖစ္သလဲ ဆိုတဲ့ အဓိကက်တဲ့ အခန္းေပ်ာက္ေနပါတယ္ခင္ဗ်။ စစ္အစိုးရ ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳဖို႔ အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပတာျဖစ္ပါလ်က္နဲ႔ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူဦးေရရဲ႕ မည္ေရြ႕မည္မွ်ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းရရင္ အတည္ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အဓိကအခ်က္ မပါဝင္ေနျခင္းဟာ အထူးသံသယဝင္ဖြယ္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သတိေပးလိုက္ပါရေစလား။

ကိုညိဳ


Thursday, February 21, 2008

ို

ကိုိင္း…ေျပာစမ္းပါရေစ (၅)

ကၽြႏု္တို႔၏ လက္ငင္းတာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား

အခုတေလာ ျမန္မာ့ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနပါတယ္ခင္ဗ်။ နအဖ စစ္အစိုးရရဲ႕ ေၾကျငာခ်က္ ၁/၂၀၀၈ နဲ႕ ၂/၂၀၀၈ တို႔ ထြက္ေပၚလာခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရက လာမယ့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေမလမွာ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳဖုိ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပမယ္၊ ေနာက္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ အတည္ျပဳၿပီးတဲ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လႊဲေျပာင္းမယ္လို႔ ဆိုင္းမဆင့္၊ဗုံမဆင့္ ေၾကျငာခဲ့တယ္။ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ရက္ရက္စက္စက္ ၿဖိဳခြဲခံခဲ့ရတာ ပူပူေႏြးေႏြးပဲရိွေနတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ နအဖစစ္အစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးႀကီးတဲ့ ေၾကျငာခ်က္ေတြ ထြက္လာတာကို ေလးေလးနက္နက္ သံုးသပ္သင့္ေပတယ္ဗ်။

ဒီေနရာမွာ အေရးတႀကီး သတိေပးခ်င္တာကေတာ့ နအဖစစ္အစိုးရဟာ လူထုႀကီးရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရဖို႔ မေသခ်ာလွဘူးဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိေနတယ္ ဆိုတာပါပဲဗ်။ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းမွာ ဗုဒၶဘုရားရဲ႕ သားေတာ္မ်ားျဖစ္တဲ့ သံဃာေတာ္ေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ ရိုက္ႏွက္ခဲ့တဲ့ ပံုရိပ္ေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ရင္ထဲစြဲထင္ေနဆဲပါ၊ ဒါ့အျပင္ စစ္အစုိးရလက္ေအာက္ အႏွစ္၂၀အတြင္းမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကိုလဲ မိဘျပည္သူအမ်ားက အမွတ္ရေနဆဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ခြင့္လြတ္ေက်ေအးဖို႔ ဝန္မေလးၾကပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ သမိုင္းပံုရိပ္ဆုိတာ ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ ခက္လွပါတယ္ခင္ဗ်။ ေနာက္တစ္ဖန္ အဖက္ဖက္က ယိုယြင္းက်ဆင္းေနတဲ့ စီးပြားေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို စစ္အစိုးရက ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ နားလည္ထားၿပီးသားပါခင္ဗ်။

ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမယ္လို႔ ေဖေဖၚဝါရီလ ၉ရက္မွာ ေၾကျငာခဲ့ေပမယ့္ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အထိ အေရးႀကီးတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က္ေတြ မထြက္လာေသးဘူးခင္ဗ်။ ပံုမွန္အတိုင္းဆိုလို႔ရိွရင္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမယ့္ေန႔ရက္ကို အတိအက် ေၾကျငာရမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး ဆႏၵခံယူပြဲကို ဘယ္ပံုဘယ္နည္းနဲ႔ က်င္းပျပဳလုပ္မယ္ ဆိုတာကိုလည္း တုိင္းသိျပည္သိ ေၾကျငာရေတာ့မွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ဝွန္းလံုး မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြ သတ္မွတ္တဲ့ အမိန္႔ေၾကျငာစာေတြ ထြက္ရိွသင့္ေနပါၿပီ။

အဓိကအက်ဆံုးကေတာ့ စစ္အစိုးရက အတင္းအၾကပ္ ေထာက္ခံခိုင္းဖို႔ရွိတဲ့ “နအဖ အေျခခံဥပေဒ” ထြက္ေပၚလာျခင္း မရိွေသးတဲ့အခ်က္ပါဗ်။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွန္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ ကတိကဝတ္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ လူတိုင္းလူတိုင္း ဒီအေျခခံဥပေဒမွာ ပါရိွတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေက်ေက်လည္လည္ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကဖို႔လိုပါတယ္ခင္ဗ်။ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကမွလဲ ျပည္သူေတြဟာ အမွန္အမွားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္ခင္ဗ်။

အေျခခံဥပေဒဆိုတာမ်ဳိးဟာ “ဥပေဒကဲ့သို႔အာဏာတည္ေသာအမိန္႔” ေတြလုိ အမိန္႔ေပးရံုနဲ႔ အတည္မျဖစ္ေပဘူး။ ဒီအေျခခံဥပေဒဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္၊ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ အနာဂတ္အက်ဳိးအတြက္ သင့္ေတာ္တယ္၊ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ ျပည္သူလူထုေရွ႕ေမွာက္မွာ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူရေပမယ္ဗ်။ ဒီလို ျပည္သူ႔အဆံုးအျဖတ္ ခံယူရာမွာ တိုင္းျပည္လူဦးေရရဲ႕ အနည္းဆံုး ရာခိုင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ရမွ အတည္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာမ်ဳိးလဲ အတိအလင္းေျပာသင့္ေနပါၿပီဗ်။ ဒါ့အျပင္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္တဲ့ အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရးကို ေႏွာက္ယွက္ပါက အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့ ၅/၉၆ကို ရုတ္သိမ္းသင့္ေပတယ္။ အခုလို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေၾကျငာခ်က္ေတြ ယေန႔တိုင္ မထြက္ေပၚလာေသးတဲ့ အခ်က္ဟာျဖင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေပဘူးခင္ဗ်။ ဒီလုိအေနအထားမွာ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ က်င္းပဖို႔ ေျခလွမ္းလွမ္းလိုက္တာဟာ အရွင္းဆံုးေျပာရရင္ အဖက္ဖက္က က်ေရာက္ေနတဲ့ ဖိအားေတြ ေလ်ာ့က်သြားေစခ်င္လုိ႔သာျဖစ္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

တဆက္ထဲမွာဘဲ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ အေရးႀကံဳက၊သက္လံုေကာင္းခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က သက္ေသျပၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျပည္တြင္းရိွျပည္သူအမ်ား အခုႀကံဳလာေနၿပီျဖစ္တဲ့ အေရးမွာ သက္လံုေကာင္းႏိုင္ေစဖို႔၊ ျပည္ပရိွ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားက ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ သင့္ေပတယ္ခင္ဗ်။ သေဘာတရားေရးရာ ကြဲလြဲမႈေတြကို ေဘးခ်ိတ္ထားၿပီး၊ ငါ့ျမင္းငါစိုင္းေနတဲ့ စစ္အစုိးရကို သူတုိ႔ရဲ႕ ေရြ႕ ကြက္ထဲမွာ က်ဆံုးေစဖို႔ ႀကိဳးစားၾကသင့္လွပါတယ္။ လာမယ့္ေမလမွာ ျပည္သူေတြက ပယ္ခ်ခဲ့ရင္ စစ္အစိုးရဟာ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ အေျခအေနကိုႀကံဳေတြ႕ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ဟာ လြတ္လပ္ၿပီး၊တရားမွ်တမႈရိွတဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ျဖစ္ေစဖုိ႔၊ ကုလသမဂၢရဲ႕ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွာ ရိွေစႏိုင္ဖို႔ ဝိုင္းဝန္းလံႈ႕ေဆာ္သင့္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာဘဲ အဆံုးအျဖတ္မဲေပးရမယ့္ ျပည္သူေတြကို “နအဖ အေျခခံဥပေဒ”ရဲ႕ အျပစ္ေတြ၊ က်ေရာက္လာမယ့္ဆိုးက်ဳိးေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရိွလာေအာင္ ခ်ျပသင့္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးနဲ႔အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္းကေတာ့ ေရဒီယို၊သတင္း႒ာနေတြကတဆင့္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း “အေျခခံဥပေဒေဝဖန္ခ်က္”ေတြ ထုတ္လႊင့္ေစတဲ့ နည္းလမ္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။

အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ျပည္သူ႔အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူတဲ့ေနရာမွာ ရလဒ္ႏွစ္မ်ဳိး ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ ဆႏၵခံယူပြဲမွာ စစ္အစိုးရက တင္ျပလာတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူအမ်ားက ပယ္ခ်ခဲ့မယ္ဆိုရင္ နအဖစစ္အစိုးရ အေနနဲ႔ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းလုပ္ေဆာင္မွာလဲ ဆိုတာကို အတိအလင္းေမးျမန္းဖို႔ရာ ရိွေပတယ္ခင္ဗ်။ စစ္အစိုးရကလည္း သိကၡာရိွရိွနဲ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို လက္ခံမယ္၊ လက္မခံဘူး ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ္မ်ဳိး တိုင္းသိျပည္သိ ေၾကျငာသင့္ေပတယ္ဗ်။ ႏိုင္ငံသားတို႔ သေဘာတူႏိုင္တဲ့ အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာတဲ့အထိ ေရးဆြဲပါရေစ ဆိုတဲ့အေျခအေနမ်ဳိးကေတာ့ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရိွေပဘူး ဆိုတာကိုေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ဒီေတာ့ကာ လာမယ့္ဆႏၵခံယူပြဲဟာ တရားမွ်တမႈရိွမယ္၊ သမာသမတ္ရိွတဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္ တစ္ခုခုရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွာရိွမယ္၊ ထြက္ေပၚလာမယ့္ရလဒ္ကို သိကၡာရိွရိွ လက္ခံမယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႀကံဳးဝါးခဲ့သလို “သတၱိရိွရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးလိုက္” လို႔ ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ ႀကံဳးဝါးလိုက္ပါရေစလား။

ကိုညိဳ