Monday, March 31, 2008

Vote No အေျခခံ ဥ ပေ ဒ နဲ႕ တိဘက္ အေရး ကိစၥ

အခုတေလာ အေျခခံ ဥပေဒ အေၾကာင္း သိပ္ ေျပာ သံ မၾကား ရ ေတာ့ ။ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား က Vote No ကို မူ အရ သေဘာ တူ သြား ၾက ၿပီ ။ ႏုိင္ငံ ေရ း ေရ ခ်ိန္ အေတာ္ ျမင့္ ေန ေသာ အခ်ိန္ တြင္ No Vote က မွန္ ခ်င္ မွန္ ႏိုင္ ေပ မယ့္ ၊ ျမန္ မာ ျပည္ ၏ အေျခ အေန အရ ကန္ ႕ ကြက္ မဲ ေပး ေရး သည္ သာ အသင့္ ေတာ္ ဆံုး ျဖစ္ သည္ ဟု ဆို ရ မည္ ။ တစ္ ခ်ိဳ႕ ေန ရာ မ်ား တြင္ ဘာ မွ မသိ ေသာ လူ ထု ကို ၿခိမ္း ေျခာက္ ၍ တစ္ မ်ိဳး ၊ ေငြ တိုး ေခ် း ၍ တစ္ ဖံု ၊ စည္း ရုံး ေန ၾက သည္ ကို ၾကား ေန ရ သည္။ ဝန္ ထမ္း မ်ား ကို လည္း သက္ဆိုင္ ရာ ဌာ န မ်ား တြင္ သာ ေပး ရ မည္ ကို လည္း ၾကား ရ သည္ ။ ထို႕ ျပင္ ကန္႕ ကြက္ မဲ ေပး ရန္ တာ စူ ေန ေသာ ဝန္ ထမ္း ထု ကို လည္း ဓါး ကိ်န္း မ ကိ်န္ း ရုံ တ မယ္ ၿခိမ္း ေျခာက္ ထား သည္ ကို လည္း ၾကား ရ သည္။

မၾကာေသး ေသာ ရ က္ ပိုင္း အ တြင္း က ျဖစ္ သြား ေသာ တိ ဘက္ အ ေရ း သည္ တရုတ္ ကြန္ ျမဴ နစ္ အရင္း ရွင္ အစုိး ရ ကို ေတာ္ ေတာ ္ အထိ နာ ခဲ့ သည္ ။ သူ တို႕ က လူ မ်ိဳး ႀကီး တရုတ္ နယ္ ခ်ဲ ႕ တို ႕ ကို အခ ါ အ ခြင့္ သင္ ့ တို္င္း ေတာ္ လွန္ ဆ ႏၵ ျပ ခဲ့ ၾက ေလ သည္ ။ ဒီ တစ္ ခ ါ တြင္ ေတာ့ တိ ဘက္ ကို ကမာၻ က သိ ေအာင္ ပို ၍ လုပ္ ျပ ႏုိင္ ခဲ့ ေ လ သည္ ။ တ ရုတ္ ၏ အုိလံ ပစ္ အေရ း ႏွင့္ ခ်ိန္ ကိုက္ လႈပ္ ရွာ း ႏုိင္ ခဲ့ ေလ သ ည္ ။ တစ္ ခ်ိဳ ႕ က ဒုတိ ယ ေရႊ ဝ ါ ေ ရာင္ ေတာ ္ လွန္ ေရး ဟု ဆို ၾက သည္ ။ မည္ သုိ ႕ ပ င္ ေခၚ ေစ ၊ မ လြ တ္ လပ္ ေသး ေသာ ႏုိင္ င ံ တို ႕ လြတ္ လပ္ ေ ရး တြက္ လႈပ္ ရွား မူ တို ႕ သည္ တရား သည္ ဟု ဆို ရ ေပ မည္ ။ ကမာၻ တ လႊား ရွ ိ တိ ဘက္ တို ႕ က ကမာၻ ႏွင့္ ခ်ီ ေသာ လႈပ္ ရွား မႈ မ်ား ကိ ု ပို လုပ္ ျပ ႏုိင္ သည္ ကို ေတြ ႕ ရ သည္ ။ ဥ ပမ ာ ၊ အုိ လံ ပစ္ မီး ရႈး တုိင္ ထြန္း ညိွ ပြဲ တြင္ ဆႏၵ ျပ ျခင္း မ်ိဳ း ၊ နယူး ေယာက ္ ရွိ အဓိ က ေန ရ ာ တစ္ ခု တြင္ တိ ဘက္ အ လံ လႊင့္ ထူ ျခင္း မ်ိဳး ေတြ ကမာၻ တ လႊား ရွ ိ တိ ဘက္ တို႕ က ေရွ ႕ ထြက္ လာ ၾက ၿပီး သူ တို ႕ အေ ရး ကိစၥ ကို စုေပါင္း လုပ္ ၾက သည္မွာ ေက် နပ္ စရာ ေကာင္း လွ သည္။

ဤ ေန ရ ာ တြင္ ကၽြႏု္ပ္ တို ႕ ျမန ္မာ တို႕ အေၾကာင္ း ကို ေျပ ာ ခ်င္ သည္ ။ ဘာမ ဆို ကၽြန္ ေတာ ္ တို ႕ က ေရွ ႕ က ။ ဥ ပ မာ ၊ ၈၈ အေရး အခင္း ျဖစ္ ၿပီး ေနာက္ တရုတ္ တီ ရင္ နင္ မင္ အေရး အခင္း ၊ ရုိေမး နီး ယာ း စ ေသာ အေရွ ႕ ဥ ေရာ ပ ႏုိ္င္ ငံ မ်ား ဒီ မီ ႏုိ ျဖစ္ စဥ္ အတိုင္း ဆက္ တိုက္ ျဖစ္ ခဲ့ သည္ ။ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ာ း က အာ ဏာ ရွင္ လက္ ေအာက ္ က လြတ္ ေျမာက္ ခဲ့ ၾက သည္ ။ ျမန္ မာ မ်ာ း က အဆံုး မသတ္ ႏို္္ င္ ခဲ့ ၾက ေပ ။ အခု တစ္ ခါ တြင္ လည္း ျမန္ မာ႔ ေရႊ ဝါ ေရာင္ အေရး အခင္း ၊ ၿပီ းေ နာက္ တိ ဘက္ တို႕ လြတ္ ေျမာက္ ေရး လႈပ္ ရွား မႈ ျမန္ မာ တို႕ ၏ ေသြး မ်ား က မ ေျခာက္ ေသး တိ ဘက္ တို ႕ က မူ လတ္ လတ္ ဆတ္ ဆ တ္ ပင္ ရွိ ေသး သည္ ။ ကမာၻ မီဒီ ယာ တိုိ႕ က မူ တာ ဝန္ ေက် ၾက ပါ သည္ ။ အတည္ ျပဳ ခ်က္ မရ ေသး ေသာ ္လည္း ေသြး အလိမ္း လိမ္း နဲ ႕ တိ ဘက္ ဘုန္း ႀကီး ေပၚ တြင္ တရုတ္ ရ ဲ တစ္ ေယာက္ က ေျခ ေထာက္ တင္ ထား ေသာ ပံု ကား ေတာ္ ေတာ္ ဆိုး သည္ ။ အာ ဏ ာ ရွင္ တို႕ ဘက္ က ေတာ့ အာ ဏာ သာ ထိ ပါ း ပါ ေစ ၊ မည္ သည္ ့ အရ ာ မ ဆို ရွင္း လင္း ပစ္ မည္ သာ ျဖစ္ ပါ သည္ ။ သူ တို႕ ကား လက္ နက္ ကို လည္း မေၾကာက္ ပါ ေခ် ( ရွိ လွ်င္ ကား နည္း နည္း ေၾကာက္ ပါ သည္ ။ ) သူ တို ႕ တကယ္ေၾကာက္ သည္ ကား People Power ဟု ေခၚ သည့္ လူထု အား ပင္ ။ အာဏာရွင္ တုိ ႕ မည္ သည္ လူ ထု အား ျဖင့္ သာ ခ်ဳ ပ္ ျငိမ္း ရ စ ၿမဲ ျဖစ္ သည္ ။ လူထု အား ကို အထင္ မေသး ဖို႕ ဆ ရ ာ လူ ထု စိန္ ဝင္း က တိုက္ တြန္း ထား သည္ ။

ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ ငံ တြင္ အာဏာ ရွင္ မား ကို႕ စ္ ကို SMS ျဖင့္ စည္း ရုံး ျဖဳတ္ ခ် လိုက္ သည္ ဆို လွ်င္ မမွား ပါ ေတာ္ လွန္ သူ တို႕ အခ်င္း ခ်င္း မက္ေဆ့ ပို႕ စု ရုံး ေစ ၿပီး ဆႏၵ ျပ ပြဲ မ်ား ကို ဖန္ တီး ခဲ့ ၾက သည္ ။ ထို႕ ေၾကာင့္ လူ ထု လက္ ထဲ တြင္ ဆက္ သြယ္ ေရး စံနစ ္ေကာင္ းမ်ား ေရာက္ သြား မည္ကို အလြန္ ေၾကာက္ ၏ ။ ျပင္ပ သို႕ သတင္း မ်ား မစီး ထြက္ ရန္ အတြက္ အင္ တာ နက္ လႈိင္း ႏႈန္ း မ်ား ေလွ်ာ့ ခ် ပစ ္သည္ ။ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ႏုိင္ငံ ေတာ ္သည္ မည္သည့္ ေခတ္ မွ မၾကံဳ ဘူး ေသာ တိုးတက္ မႈ မ်ိဳး ကို ရ ရွိ ေန ၿပီ ဟု လိမ္ သည္ ။ ထို႕ ေၾကာင့္ လွ်ပ္ စစ္ မီး က တေန႕ ၁၂ ေလာက္ မ လာ ။ အင္တာနက္ ၊ ဖုန္း လို္င္း မ်ား ေဒ သ တြင္း ေစ်း အၾကီး ဆံု း ( ကမာၻ ေပၚ တြင္ လည္း ေစ်း အႀကီး ဆံုး လို႕ ေျပာ ၍ ရ သည္ ။ ) ဦးေန ဝင္း က ေတာ့ ၂၆ ႏွစ္ အတြင္း LDC ဘဝ သို႕ ဆြဲ ခ် သြား သည္ ။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ မႉး ႀကီး သန္း ေရႊ မွ ဦး သန္း ေရႊ သို႕ အာ ဏ ာ လႊဲ လို္ က္ လွ်င္ ကား ေတြး လို႕ ပင္ မရ ။

ယခု တ ေလာ အတြင္း ဘေလာ့ မ်ား ၌ အေျခ ခံ ဥ ပေဒ အတြက္ ဆႏၵ မဲ မ်ား ထည့္ လာ ၾက သည္ ကို ေတြ႕ ရ သည္ ။ အား လံုး အေျဖ မ်ား က တူူ ညီ ေန သေလာက္ ေတြ ႕ ရ သည္ ။ အမ်ား စု က ၉၀ % ေက်ာ္ ေက်ာ္ မေထာက္ခံ ၾက ။ တစ္ခိ်ဳ႕ က ၈၀% ေက်ာ္ ။ အား ရ စရာ ေကာင္း လွ သည္ ။ ေမ လ ေရြး ေကာက္ ပြဲ ရ လာဒ္ ကို ေတာ့ ျမန္ မာ ႕ ႏုိင္ငံ ေရး ေငြေရာင္ ပိတ္ ကား ေပၚ တြင္ သာ ၾကည့္ ၾက ပါ လို႕ ေျပ ာ လို ပါ တယ္ ။

No comments: