Monday, March 31, 2008

Vote No အေျခခံ ဥ ပေ ဒ နဲ႕ တိဘက္ အေရး ကိစၥ

အခုတေလာ အေျခခံ ဥပေဒ အေၾကာင္း သိပ္ ေျပာ သံ မၾကား ရ ေတာ့ ။ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား က Vote No ကို မူ အရ သေဘာ တူ သြား ၾက ၿပီ ။ ႏုိင္ငံ ေရ း ေရ ခ်ိန္ အေတာ္ ျမင့္ ေန ေသာ အခ်ိန္ တြင္ No Vote က မွန္ ခ်င္ မွန္ ႏိုင္ ေပ မယ့္ ၊ ျမန္ မာ ျပည္ ၏ အေျခ အေန အရ ကန္ ႕ ကြက္ မဲ ေပး ေရး သည္ သာ အသင့္ ေတာ္ ဆံုး ျဖစ္ သည္ ဟု ဆို ရ မည္ ။ တစ္ ခ်ိဳ႕ ေန ရာ မ်ား တြင္ ဘာ မွ မသိ ေသာ လူ ထု ကို ၿခိမ္း ေျခာက္ ၍ တစ္ မ်ိဳး ၊ ေငြ တိုး ေခ် း ၍ တစ္ ဖံု ၊ စည္း ရုံး ေန ၾက သည္ ကို ၾကား ေန ရ သည္။ ဝန္ ထမ္း မ်ား ကို လည္း သက္ဆိုင္ ရာ ဌာ န မ်ား တြင္ သာ ေပး ရ မည္ ကို လည္း ၾကား ရ သည္ ။ ထို႕ ျပင္ ကန္႕ ကြက္ မဲ ေပး ရန္ တာ စူ ေန ေသာ ဝန္ ထမ္း ထု ကို လည္း ဓါး ကိ်န္း မ ကိ်န္ း ရုံ တ မယ္ ၿခိမ္း ေျခာက္ ထား သည္ ကို လည္း ၾကား ရ သည္။

မၾကာေသး ေသာ ရ က္ ပိုင္း အ တြင္း က ျဖစ္ သြား ေသာ တိ ဘက္ အ ေရ း သည္ တရုတ္ ကြန္ ျမဴ နစ္ အရင္း ရွင္ အစုိး ရ ကို ေတာ္ ေတာ ္ အထိ နာ ခဲ့ သည္ ။ သူ တို႕ က လူ မ်ိဳး ႀကီး တရုတ္ နယ္ ခ်ဲ ႕ တို ႕ ကို အခ ါ အ ခြင့္ သင္ ့ တို္င္း ေတာ္ လွန္ ဆ ႏၵ ျပ ခဲ့ ၾက ေလ သည္ ။ ဒီ တစ္ ခ ါ တြင္ ေတာ့ တိ ဘက္ ကို ကမာၻ က သိ ေအာင္ ပို ၍ လုပ္ ျပ ႏုိင္ ခဲ့ ေ လ သည္ ။ တ ရုတ္ ၏ အုိလံ ပစ္ အေရ း ႏွင့္ ခ်ိန္ ကိုက္ လႈပ္ ရွာ း ႏုိင္ ခဲ့ ေလ သ ည္ ။ တစ္ ခ်ိဳ ႕ က ဒုတိ ယ ေရႊ ဝ ါ ေ ရာင္ ေတာ ္ လွန္ ေရး ဟု ဆို ၾက သည္ ။ မည္ သုိ ႕ ပ င္ ေခၚ ေစ ၊ မ လြ တ္ လပ္ ေသး ေသာ ႏုိင္ င ံ တို ႕ လြတ္ လပ္ ေ ရး တြက္ လႈပ္ ရွား မူ တို ႕ သည္ တရား သည္ ဟု ဆို ရ ေပ မည္ ။ ကမာၻ တ လႊား ရွ ိ တိ ဘက္ တို ႕ က ကမာၻ ႏွင့္ ခ်ီ ေသာ လႈပ္ ရွား မႈ မ်ား ကိ ု ပို လုပ္ ျပ ႏုိင္ သည္ ကို ေတြ ႕ ရ သည္ ။ ဥ ပမ ာ ၊ အုိ လံ ပစ္ မီး ရႈး တုိင္ ထြန္း ညိွ ပြဲ တြင္ ဆႏၵ ျပ ျခင္း မ်ိဳ း ၊ နယူး ေယာက ္ ရွိ အဓိ က ေန ရ ာ တစ္ ခု တြင္ တိ ဘက္ အ လံ လႊင့္ ထူ ျခင္း မ်ိဳး ေတြ ကမာၻ တ လႊား ရွ ိ တိ ဘက္ တို႕ က ေရွ ႕ ထြက္ လာ ၾက ၿပီး သူ တို ႕ အေ ရး ကိစၥ ကို စုေပါင္း လုပ္ ၾက သည္မွာ ေက် နပ္ စရာ ေကာင္း လွ သည္။

ဤ ေန ရ ာ တြင္ ကၽြႏု္ပ္ တို ႕ ျမန ္မာ တို႕ အေၾကာင္ း ကို ေျပ ာ ခ်င္ သည္ ။ ဘာမ ဆို ကၽြန္ ေတာ ္ တို ႕ က ေရွ ႕ က ။ ဥ ပ မာ ၊ ၈၈ အေရး အခင္း ျဖစ္ ၿပီး ေနာက္ တရုတ္ တီ ရင္ နင္ မင္ အေရး အခင္း ၊ ရုိေမး နီး ယာ း စ ေသာ အေရွ ႕ ဥ ေရာ ပ ႏုိ္င္ ငံ မ်ား ဒီ မီ ႏုိ ျဖစ္ စဥ္ အတိုင္း ဆက္ တိုက္ ျဖစ္ ခဲ့ သည္ ။ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ာ း က အာ ဏာ ရွင္ လက္ ေအာက ္ က လြတ္ ေျမာက္ ခဲ့ ၾက သည္ ။ ျမန္ မာ မ်ာ း က အဆံုး မသတ္ ႏို္္ င္ ခဲ့ ၾက ေပ ။ အခု တစ္ ခါ တြင္ လည္း ျမန္ မာ႔ ေရႊ ဝါ ေရာင္ အေရး အခင္း ၊ ၿပီ းေ နာက္ တိ ဘက္ တို႕ လြတ္ ေျမာက္ ေရး လႈပ္ ရွား မႈ ျမန္ မာ တို႕ ၏ ေသြး မ်ား က မ ေျခာက္ ေသး တိ ဘက္ တို ႕ က မူ လတ္ လတ္ ဆတ္ ဆ တ္ ပင္ ရွိ ေသး သည္ ။ ကမာၻ မီဒီ ယာ တိုိ႕ က မူ တာ ဝန္ ေက် ၾက ပါ သည္ ။ အတည္ ျပဳ ခ်က္ မရ ေသး ေသာ ္လည္း ေသြး အလိမ္း လိမ္း နဲ ႕ တိ ဘက္ ဘုန္း ႀကီး ေပၚ တြင္ တရုတ္ ရ ဲ တစ္ ေယာက္ က ေျခ ေထာက္ တင္ ထား ေသာ ပံု ကား ေတာ္ ေတာ္ ဆိုး သည္ ။ အာ ဏ ာ ရွင္ တို႕ ဘက္ က ေတာ့ အာ ဏာ သာ ထိ ပါ း ပါ ေစ ၊ မည္ သည္ ့ အရ ာ မ ဆို ရွင္း လင္း ပစ္ မည္ သာ ျဖစ္ ပါ သည္ ။ သူ တို႕ ကား လက္ နက္ ကို လည္း မေၾကာက္ ပါ ေခ် ( ရွိ လွ်င္ ကား နည္း နည္း ေၾကာက္ ပါ သည္ ။ ) သူ တို ႕ တကယ္ေၾကာက္ သည္ ကား People Power ဟု ေခၚ သည့္ လူထု အား ပင္ ။ အာဏာရွင္ တုိ ႕ မည္ သည္ လူ ထု အား ျဖင့္ သာ ခ်ဳ ပ္ ျငိမ္း ရ စ ၿမဲ ျဖစ္ သည္ ။ လူထု အား ကို အထင္ မေသး ဖို႕ ဆ ရ ာ လူ ထု စိန္ ဝင္း က တိုက္ တြန္း ထား သည္ ။

ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ ငံ တြင္ အာဏာ ရွင္ မား ကို႕ စ္ ကို SMS ျဖင့္ စည္း ရုံး ျဖဳတ္ ခ် လိုက္ သည္ ဆို လွ်င္ မမွား ပါ ေတာ္ လွန္ သူ တို႕ အခ်င္း ခ်င္း မက္ေဆ့ ပို႕ စု ရုံး ေစ ၿပီး ဆႏၵ ျပ ပြဲ မ်ား ကို ဖန္ တီး ခဲ့ ၾက သည္ ။ ထို႕ ေၾကာင့္ လူ ထု လက္ ထဲ တြင္ ဆက္ သြယ္ ေရး စံနစ ္ေကာင္ းမ်ား ေရာက္ သြား မည္ကို အလြန္ ေၾကာက္ ၏ ။ ျပင္ပ သို႕ သတင္း မ်ား မစီး ထြက္ ရန္ အတြက္ အင္ တာ နက္ လႈိင္း ႏႈန္ း မ်ား ေလွ်ာ့ ခ် ပစ ္သည္ ။ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ႏုိင္ငံ ေတာ ္သည္ မည္သည့္ ေခတ္ မွ မၾကံဳ ဘူး ေသာ တိုးတက္ မႈ မ်ိဳး ကို ရ ရွိ ေန ၿပီ ဟု လိမ္ သည္ ။ ထို႕ ေၾကာင့္ လွ်ပ္ စစ္ မီး က တေန႕ ၁၂ ေလာက္ မ လာ ။ အင္တာနက္ ၊ ဖုန္း လို္င္း မ်ား ေဒ သ တြင္း ေစ်း အၾကီး ဆံု း ( ကမာၻ ေပၚ တြင္ လည္း ေစ်း အႀကီး ဆံုး လို႕ ေျပာ ၍ ရ သည္ ။ ) ဦးေန ဝင္း က ေတာ့ ၂၆ ႏွစ္ အတြင္း LDC ဘဝ သို႕ ဆြဲ ခ် သြား သည္ ။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ မႉး ႀကီး သန္း ေရႊ မွ ဦး သန္း ေရႊ သို႕ အာ ဏ ာ လႊဲ လို္ က္ လွ်င္ ကား ေတြး လို႕ ပင္ မရ ။

ယခု တ ေလာ အတြင္း ဘေလာ့ မ်ား ၌ အေျခ ခံ ဥ ပေဒ အတြက္ ဆႏၵ မဲ မ်ား ထည့္ လာ ၾက သည္ ကို ေတြ႕ ရ သည္ ။ အား လံုး အေျဖ မ်ား က တူူ ညီ ေန သေလာက္ ေတြ ႕ ရ သည္ ။ အမ်ား စု က ၉၀ % ေက်ာ္ ေက်ာ္ မေထာက္ခံ ၾက ။ တစ္ခိ်ဳ႕ က ၈၀% ေက်ာ္ ။ အား ရ စရာ ေကာင္း လွ သည္ ။ ေမ လ ေရြး ေကာက္ ပြဲ ရ လာဒ္ ကို ေတာ့ ျမန္ မာ ႕ ႏုိင္ငံ ေရး ေငြေရာင္ ပိတ္ ကား ေပၚ တြင္ သာ ၾကည့္ ၾက ပါ လို႕ ေျပ ာ လို ပါ တယ္ ။

Friday, March 14, 2008

စစ္အစိုး ရ နဲ႕ လူထု ေထာက္ခံ မႈ

ဒီတပတ္ မွာ ထူးျခားတဲ့ သတင္း ေတြ က ေတာ့ သတင္း စာ ဆရာႀကီး လူထု စိန္ ဝင္း ရဲ့ လူထု ကို ပန္ၾကားခ်က္ ၊ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္း တင္ ရဲ႕ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္း မွ တိုက္တြန္ း ခ်က္ မ်ား ကို စစ္အစိုး ရ ရဲ ႕ အာေဘာ္ လို႕ ယူဆ ရ တဲ့ ေဒါက္တာ ေနဝင္းေ မာင္ ရဲ ႕ ေျပာ စ ကာ း မ်ား ကို မိုး မ ခ ႏွင္ ့ အျခာ း ဘေလာ့ မ်ား တြင္ အတူတူ ေဖာ္ျပ ထား တာ ပါ ပဲ ။ ( ေဘး မွ side bar တြင္ တင္ ထား ပါ သည္ )

ၿပီးေတာ့ စစ္အစိုး ရ က ေအာက္ လမ္း နည္း မ်ား ျဖစ္ တဲ့ ျပည္ သူ႕ ေထာက္ခံ မႈ ကို လိမ္ ညာ ၍ တစ္မ်ိဳး ၿခိမ္းေျခာက္ လို႕ တနည္း နဲ႕ လက္ ကိုင္ တုတ္ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ား ကို အသံုး ခ် လို႕ ရ ယူ ေန တာ ကို ေတြ ႕ ရ တာ ပါ ပဲ ။ တဆက္ တည္း မွာ ပဲ ဝန္ ထမ္း မ်ား ကို သက္ဆုိင္ ရာ ဌာန ေတြ မွာ ပဲ ေပး ႏုိင္ ေအာင္ စီစဥ္ ေန တာ ကို လည္း ၾကား ရ ပါ တယ္ ။ မွတ္ပုံ တင္ လုပ္ ေပး မယ္ ေျပာ ၿပီး စည္း ရုံး ေန တာ လည္း လုပ္ ေန တာ ေတြ႕ ရ တယ္ ။ မဲ ရုံ မႈး မ်ား ကို လွ်ိဳ ႕ ဝွက္ ခန္႕ အပ္ ေန တာ ေတြ ၊ မီး သတ္ ေတြ ကို စည္း ရုံး ခိုင္း တာ ေတြ ၊ ဝန္ထမ္း မ်ာ း ကို လည္း အခု လို အက်ဥ္း အက်ပ္ ထဲ က လြတ္ ေအာင္ မဲ ေပး မွ ရ မယ္ လုိ ႕ မဲ ဆြယ္ ေန တာ ကို လည္း ေတြ ႕ ရ ပါ တယ္ ။ ( အားလံုး က်ပ္တည္း ေအာင္ ၊ အဆင္ေျပသည္မ်ား ကိ ု ပို ခက္ ခဲ ေအာင္ ၊ ရွင္း ေန သည္ မ်ား ကို ပို ရႈပ္ ေအာင္ ဘယ္ သူေတြ က လုပ္ ေန တာ လဲ ဆို တာ ဝန္ ထမ္း အမ်ား စု က သိ ၾက ပါ တယ္ ။ ) ႏုိင္ ငံ ရပ္ ျခား တြင္ အခု အထိ ျမန္ မာ ႏုိင္ ငံ သား မ်ား ဆႏၵ မဲ ေပ း ခြင့္ ရွိ မ ရွိ အခု ထက္ တုိင္ မသိ ရ ေသး ပါ ။ ( သူတို႕ က ေတာ့ အခု အခ်ိန္ အထိ တရား မဝင္ သြား ေရာက္ သူမ်ား စာ ရင္ း ထဲ တြင္ ထည့္ ထား သည္ လို႕ သိ ရ ပါ တယ္ ။ ဒါ ေပ မယ္ ့ အခြန္ ဆို ရင္ ေတာ့ လာ ထား ပါ ပဲ တဲ့ ။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ ့ ႏုိင္ငံ သား ဘယ္ ေလာက္ ေရာက္ ေန တာ ဆို တာ လည္း တိတိပပ သိ ပုံ မရ ပါ ဘူး )

အတိုက္ အခံ ေတြ ဘက္ က ေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြး ေကာက္ ပြဲ ကို အသိ အ မွတ္ ျပဳ ေရး ၊ အခု မဲဆႏၵ ေကာက္ ခံ ပြ ဲ ကို သပိတ္ ေမွာက္ ေရ း ၊ အကယ္ ေရြ း ခ်ယ္ စရာ လမ္း မရွ ိ ပါ က ကန္႕ ကြက္ မ ဲ ေပး ေရး ကို ေတာင္း ဆို ေန သည္ ကို ေတြ ႕ ရ တယ္ ။ တစ္ခိ်ဳ ႕ လည္း ဝိဝါ ဒ ကြဲ စရာ ေတြ ျဖစ္ လ ာ ၾက ပါ တယ္ ။ အခု အခ်ိန္ ထိ NLD က ဘယ္ လမ္း ကို ေရြး မ လဲ ဆို တာ ကို ေစာင့္ ၾကည့္ ရ ဦး မွာ ပါ ။ NLD ရဲ ႕ statement ေလာက္ က ေတာ့ အံ တုိ ေနၿပီ ျဖစ္ တဲ့ ၊ ရွက္ ေၾကာ မရွိ တဲ့ နအဖ က ေတာ့ မမႈ ပါ ။ ၿပီး ေတာ့ အေျခအေန က အခိ်န္ မ ေရြး ေပါက္ ကြဲ သြား ႏုိင္ တဲ့ အေန အထား တစ္ ခု ျဖစ္ ေန ျပန္ ပါ တယ္ ။ (အဲ ဒီ အခိ်န္ တစ္ ခု ေရာက္ သြား ခဲ ့ ရင္ ဒု တိ ယ စစ္ အုပ္ စု တစ္ ခု က တုိင္း ျပည္ ကို ေခ်ာက္ ထဲ က ျပန္ ကယ္ တင္ ခ်င္ ေကာင္ း ကယ္ တင္ ၿပီး ထူးမျခား နား ဇာတ္ ကို ထပ္ က ခ်င္ ပါ လိမ္ ့ မယ္ ။ ) ကၽြန္ ေတာ္ တို႔ လူထု ဘက္ က ေတာ့ အား လံုး ၿငိမ္း ၿငိမ္း ခ်မ္း ခ်မ္း နဲ႕ အဆင္ ေျပ ခ်င္ လွ တယ္ ။ ယာ လဲ ဖြတ္ ဖြတ္ ညက္ ညက္ ေက် ၿပီး ေတာ့ အိမ္ ႀကက္ ေတြ လည္း ေမာ လွ ပါ ၿပီ

ဒီေန႕ ဖတ္ လုိက္ ရ တဲ့ သတင္း တစ္ ခု က ေတာ့ အစိုး ရ အာ ေဘာ္ ေဆာင္း ပါး တစ္ ပု ဒ္ မွာ မဲမေပး ပဲ ေန ပါ က ႏုိင္ငံ သာ း အခြင့္ အေရး ဆံုး ရႈံး ေတာ့ မည္ တဲ ့ ။ ( ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ မည္သည့္ ျမန္ မာ ႏုိင္ငံ သား မဆုိ အခု အခ်ိန္ အထိ မဲမေပး ဘူး ခင္ဗ် ) ေထာက္ခံ မဲ မေပး လွ်င္ ဒီမုိ ကေရ စီ နဲ႕ ပို ေဝး သြား မည္ တဲ့ ။ ( အခု လက္ ရွိ ဒီမို ကေရ စီ မရွိ ဘူး လို ႕ ဝန္ခ ံ လိုက္ တာ ပဲ ခင္ ဗ် ာ ။ ) သူတို႕ ကိုယ္ တုိင္ က ဒီ မို ကေရ စီ ဆုိ တာ ႀကီး ကို လုိ အပ္ မွ ဝယ္ လို႕ ရ တဲ့ အရာ မ်ိဳ း ၊ ေတာင္း လွ်င္ ရ တဲ့ သ ေဘာ မ်ိဳး ေရး ထား တာ ပ ါ ဒီ လို မိ်ဳး လက္ လြတ္ စပယ္ ေျပာ ဆို တာ မ်ိဳး ေတြ ကို ရပ္ တန္း က ရပ္ ၿပီ း လူထု ကို အေျခ ခံ ဥပေဒ ကို ဘယ္ လို ဘယ္ ပုံ ေရြး ဆြဲ ထား ေၾကာင္း ရွင္း ျပ ျခင္း ၊ ျပည္ သူ လူ ထု မည္၍ မည္ မွ် လွ်င္ ဘယ္ ႏွစ္ အုပ္ စသည္ ျဖင့္ အခမဲ့ ေပး ေဝ ဖတ္ ရႈ ေလ့ လာ ျခင္း ၊ ေဆြး ေႏြး ေစ ျခင္း ၊ တုို ႕ ကို ျပဳ လုပ္ သင့္ ပါ တယ္ ။ ( အခု အခ်ိန္ အထိ ေတာ့ မည္သည္ ့ အလုပ္ မွ မလုပ္ ရ ေသး ပ ါ ၊ ) ရွင္ း ပါ တယ္ ။ လူထု က ပို သိ ေလ ေလ ၊ ပို ၿပီး ကန္႕ ကြက္ ေလ ေလ ျဖစ္ မည္ ။ ဒါ ေၾကာင္ ႕ သူတ ို႕ မရွင္း ျပ ရဲ ပ ါ။ မႀကိဳက္ ဘူး လား ။ ဖြင့္ ဟ ေတာ ့ မေျပာ ေလ ႏွင့္ ။ ေထာင္ဒဏ္ သံုး ႏွစ ္က အနည္း ဆံု း ။

ျပည္သူလူ ထု ဘက္ ကေတာ့ ရွင္း ပါ သည္ ။ အမ်ား စု က ေတာ့ ကန္႕ ကြက္ ၾက လိမ့္ မည္ ။ ႏုိင္ငံ ရပ္ ျခား က ျမန္ မာမ်ား က ေရာ ? ၊ ရွင္ း ပါ သည္ ။ ကန္႕ ကြက္ မဲ ေပး ၾက ပါ လိမ့္ မည္ ။ မဲ မလိမ္ ရင္ မည္သည့္ မဲ မွ် ကို မေမွ်ာ္ လင့္ ပါ ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ အစိုး ရခင္ ဗ်ား ။

Saturday, March 8, 2008

အေျခခံ ဥပေဒ မူ ႀကမ္း ကို ကန္႕ ကြက္ မဲ ေပး ၾက


အခု တ ေလာ ပြက္ပြက္ညံ ေအာင္ ၾကားေန ရ တာ က NO VOTE ( မဲမေပး ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ ေရး ) , VOTE NO ( ကန္႕ ကြက္ မဲေပး ေရး ) ကိစၥ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဘာ ပဲ ေျပာ ေျပာ ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ေန သူ တိုင္း ဟာ အမိ ျမန္မာျပည္ အတြက္ ေစတနာ ရွိ တဲ့ လူ ခ်ည္း ပါ ပဲ ။ ဘာလို႕ လည္း ဆို ေတာ့ ဒီ အေျခခံ ဥပေဒ ဟာ အမ်ား ဆႏၵ မပါ တဲ့ ၊ ျပည္ သူ လူ ထု မေထာက္ခံ ႏုိင္ တဲ့ အရာ ျဖစ္ေန လို႕ ပါ ဘဲ ။ အတည္ျပဳ လို႕ လည္း ဘယ္ လို မွ မျဖစ္ ႏုိင္ တဲ့ အရာ ျဖစ္ေန ပါ တယ္ ။ ဒါ ေၾကာင့္ ျပည္ တြင္း ျပည္ ပ က ဝို္္င္း ဝန္း ကန္႕ ကြက္ ေန ၾက တာ ပါ ။

ဘာ ေၾကာင့္ လက္ မခံ ႏုိင္ တာ ရ တာ လဲ ။ ရွင္း ေန ပါ တယ္ ။ ( လူ ၿပိန္း အျမင္ အရ သာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပညာ ရွင္ မ်ား အတြက္ မဟုတ္ ပါ )

၁) စစ္တပ္ က ေနရာ အား လံုး ရဲ ႕ ၂၅% အသား လြတ္ ေန ရာ ဝင္ ယူ ထား ပါ တယ္ ။

၂) ေဒၚ ေအာင္ ဆန္း စု ႀကည္ ဝင္ပါ လို႕ မရ ေအာင္ လုပ္ ထား ပါ တယ္။

၃) အေရးႀကီး တဲ့ ဝန္ႀကီး ေလး ေန ရာ ေလာက္ ကို ကာကြယ္ ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္ က တုိက္ ရုိက္ ခန္႕ မယ္ တဲ့ ။ သမၼတ ထက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပို ႀကီး ေန ပါ တယ္ ။

၄) အခ်ိန္မေရြး အာဏာ သိမ္း ခြင့္ ရွိ ေန ပါ တယ္ ။

၅) အမ်ိဳးသား လံု ၿခံဳ ေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ ေရး ေကာင္စီ မွာ စစ္တပ္ က လူ ေတြ မ်ားေန တယ္ ။ သမၼတ က အေရး ႀကီး တဲ့ ကိစၥ ေတြ ကို သူတို႕ ဆႏၵ မပါ ဘဲ လုပ္ လို ႕ မရဘူး ။ ပါ လီ မန္ ရဲ ႕ ေနရာ ေပ်ာက္ ေန ပါ တယ္ ။

၆)စစ္တပ္ ဟာ ထူးျခား တဲ့ လုပ္ ငန္ း သဘာ ဝ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ ဝန္ထမ္း မဟုတ္ ဘူး လို႕ လည္း ဆို ထား ျပန္ ပါ တယ္ ။

၇) ကာကြယ္ ေရး ဦး စီး ခ်ဳပ္ သည္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ မ်ား ၏ အခ်ဳပ္ လို႕ လည္း ဆို ျပန္ ပါ တယ္ ။ ကာကြယ္ေရး ဝန္ ႀကီ း ေန ရာ ေပ်ာက္ ေန ပါ တယ္ ။

၈) ႏိုင္ငံ ေတာ္ ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ နဲ႕ အလံ က လက္ခံ ႏုိင္စရာ မရွိ ပါ ။

စသည္ျဖင့္ အခ်က္ ေတြ က အမ်ား ႀကီး ပါ ။

အခ်ဳပ္ေျပာ ရ ရင္ သမၼတ က စစ္တပ္ က သေဘာ က် တဲ့ လူ ၊ ဒါ မွ မ ဟုတ္ စစ္တပ္ က လာ တဲ့ လူ ျဖစ္ သြား နုိင္ တယ္ ။( ဒီ ေန ရာ မွာ လည္း မိန္း မ သမၼတ မျဖစ္ ရ လို႕ မေျပာ ရုံ တမယ္ ပဲ ရွိ ပါ တယ္ ။ )သမၼတ က စစ္တပ္ မေထာက္ခံ ဘဲ ဘာ မွ မလုပ္ ႏုိင္ ဘူး ။ ကာကြယ္ ေရး ဦး စီး ခ်ဳပ္ က အထက္ က ေရာက္ ေန တယ္ ။ ရုိင္း ရုိင္း ႏႈိုင္း ရ ရင္ “ဘု ရား ကား ေအာက္ ၊ ေမ်ာက္ ကား အထက္” ျဖစ္ ေန တယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီ ဥပေဒ ႀကီး အတည္ ျဖစ္ လို႕ မရ ပါ ဘူး ။ ျမန္ မာ ျပည္ သူ မ်ား ကန္႕ ကြက္ မဲ ေပး ႏုိင္ ေအာင္ လုပ္ ရ ပါ လိမ့္ မယ္ ။ ျပည္ တြင္း က လူူ မ်ား က ေတာ့ boycott လုပ္ ဖို႕ ေတာ့ မလြယ္ ပါ ဘူး ။ သူတို႕ မွာ လည္း အရာ ရာ ကို ေၾကာက္ ေန ရ တာ ပါ ။ အေရး အၾကီး ဆံုး က ေတာ့ ဆႏၵ ခံယူ ပြဲ သည္ Free and Fair ျဖစ္ဖုိ႕ ပါ ။


အထက္ ပ ါ ပံု ကို ကို ထိုက္ ဘေလာ့ မွ ကူး ယူ ပါ တယ္ ။

Monday, March 3, 2008

ကိုင္း…ေျပာစမ္းပါရေစ (၆)


ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္မွာ ေပၚမွေပၚလာပါ့မလားလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ႕ ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒ ထြက္လာပါတယ္။ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတိုင္း ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒမွာေတြ႔ရပါတယ္ဗ်ာ။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ဆႏၵခံယူပြဲကို ႀကီးၾကပ္မယ့္ ေကာ္မရွင္မွာ စစ္အစိုးရရဲ႕ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြအမ်ားစု ပါဝင္ေနၾကတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ဒီအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ သမာသမတ္ရွိမႈ အေပၚမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရိွေနပါတယ္။ သိကၡာသမာဓိရိွၿပီး ျပည္သူလူထုေလးစားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မပါဝင္တဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္းတဲ့၊ တရားမွ်တတဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲ ေပၚေပါက္ႏိုင္ဖို႔ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အေျခခံဥပေဒကို ကိုယ္တိုင္ေရးၿပီး၊ ဆႏၵခံယူမႈပြဲကို ကိုယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္တဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ လက္ခံႏိုင္ဖို႔ရာ မရိွေပဘူးဗ်။

အခု ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒရဲ႕ အခန္း(၉)မွာ ေဖာ္ျပထားတာက ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္ဟာ “ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရိွသူဦးေရ၊ ဆႏၵမဲေပးသူဦးေရ၊ ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပးသူဦးေရ ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ကို ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေၾကျငာရမည္” လို႔ေျပာထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကန္႔ကြက္မဲေပးသူဦးေရ နဲ႔ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေၾကျငာရန္ ထည့္သြင္းမေဖာ္ျပတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီဥပေဒဟာ တဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ေကာ္မရွင္ဟာ အေျခခံဥပေဒကို လူထုက ပယ္ခ်တယ္၊လက္ခံတယ္ လို႔ ေၾကျငာဖို႔ အာဏာမရိွေပဘူး။ ဒါဆိုရင္ ဘယ္အဖဲြ႔အစည္းက တာဝန္ရိွသလဲဆိုတာ ေမးဖို႔ရိွေနပါတယ္ဗ်။

အလြန္ထူးျခားတာကေတာ့ စစ္အစိုးရျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒမွာ ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ အေျခခံဥပေဒဟာ အတည္ျဖစ္သလဲ ဆိုတဲ့ အဓိကက်တဲ့ အခန္းေပ်ာက္ေနပါတယ္ခင္ဗ်။ စစ္အစိုးရ ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳဖို႔ အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပတာျဖစ္ပါလ်က္နဲ႔ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူဦးေရရဲ႕ မည္ေရြ႕မည္မွ်ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းရရင္ အတည္ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အဓိကအခ်က္ မပါဝင္ေနျခင္းဟာ အထူးသံသယဝင္ဖြယ္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သတိေပးလိုက္ပါရေစလား။

ကိုညိဳ