Saturday, April 26, 2008

April 27 မွာ ဘာ လုပ္ ရ မွာ လည္း

မနက္ျဖန္ စလံုး ရွ ိ ျမန္ မာ တို႕ ၏ အသဲ ၾကား က မဲ တစ္ ျပား ကို ရဲ ရဲ ဝံ႔ ဝံ ႔ ေပး ဖို႕႕ ျပင္ ေန ၾက ၿပီ ။

သင္ စစ္ အာ ဏာ ရွင္ စနစ္ ကို မေထာက္ ခံ တဲ့ ၊ ျမန္ မာ တစ္ ေယာက္ လား ။


သင္ တို႕ မ်ိဳး ဆက္ တသက္ လံုး စစ္ ကၽြန္ မ ျဖစ္ ဖို႕

သင္ တို႕ ညီ ၊ ညီ အစ္ မ မ်ား ပ ညာ ေအး ေအး ေဆးေဆး သင္ နုိင္ ဖို ႕

သင္ တို႕ ၏ မိ သား စု ၊ ေဆြ မ်ိဳး သား ခ်င္း မ်ား ေအး ေအး လူ လူ စီး ပြား ရွာ ႏုိင္ ဖို႕

သင္ တို႕ ၏ မိ ဘ မ်ာ း ၊ အဘိုး ၊ အ ဘြား မ်ား မ်ား မ ၾကာ ခင္ မွာ ဘုန္း ႀကီး ေက်ာင္း မ်ား သို႕ သြား ၍ ေအး ေအး လူ လူ တရား ရွာ ႏိုင္ ဖို႕
“စစ္ အစုိး ရ ၏ စစ ္ကၽြန္ အျဖစ္ တ သက္ လံုး သြတ္ သြင္း မဲ့ အေျခ ခံ ဥ ပ ေဒ မူ ၾကမ္း ကို ၾကက္ ေျခ ခတ္ ဖို႕႕ ကၽြႏု္ပ္ တို႕ ၊ သင္ တို႕ ၏ တာ ဝန္ ျဖစ္ လာ ၿပီ ။ ”သင္ လည္း ကုိယ္႕ ႏုိင္ ငံ ၊ ကိုယ့္ အ မ်ိဳး ၊ ကုိယ့္ မိ သား စု အတြက္ တာ ဝန္ ေက် သူ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ ပါ ေစ ။

Thursday, April 3, 2008

အလံုး စံု ပ်က္ သုန္း ျခင္း သို႕ ဦး တည္ ေန ၿပီ ေလာ

ယခု အပတ္ အတြင္း ျမန္ မာ့ ႏုိင္ငံ ေရး အေျခ အ ေန တို႕ ပို မို ႐ႈတ္ ေထြး လာ သည ္ ကို ေတြ႕ ရ သည္ ။

1. NLD ပါတီ ဝင္ မ်ား အဖမ္းခံ ရ ၿခင္း ေခ်ာင္း အရုိက္ ခံ ရ ျခင္း ၊

2. လူ႕ အခြင့္ အေရး လႈပ္ ရွား သူ ဦး ျမင့္ ေအး ေခ်ာင္း အရုိက္ ခံ ရ ၿခင္း

3. DKBA အဖြဲ ႕ မွ ဗိုလ္ ႏႈတ္ ခမး္ ေမႊး အသတ္ ခံ ရ ျခင္း

4. ေနာက္ဆံုး သာ မည ဆရာ ေတာ္ ရုပ္ အေလာင္း ကို အမည္ မသိ လက္ နက္ ကိုင္ မ်ား က လု ယူ သြား ျခင္း

စသည္ ျဖင့္ ႏုိင္ငံ ေရ း ၊ လူ မႈ ေရ း ၊ ဘာ သာ ေရး ကိစၥ မ်ား ျဖစ္ ပြား ခဲ့ သည္ ။ အမွတ္ စဥ္ ႏွင့္ ၂ တြင္ မည္သူ ေတြ က လုပ္ သ လဲ ဆို တာ ရွင္း ပါ သည္ ။ အမွတ္ ၃ တြင္ ကရင္ လက္ နက္ ကိုင္ မ်ား အခ်င္း ခ်င္း သေဘာ ကြဲ လြဲ ေအာင္ ဖန္ တီး ထား ပါ သည္ ။ ( ေလာေလာ ဆယ္ တြင္ လည္း ကခ်င္ ႏွင့္ မြန္ တို႕ ကို ဖဲ့ စည္ းရုံး ေန ျခင္း ၊ ၿခိမ္း ေျခာက္ ေန ျခင္း ) အမွတ္ စဥ္ ၄ တ ြင္ ဘာ သာ ေရး ႏွင္ ့ ပက္ သက္ ၿပီ း ပြဲ ဆူ ေအာင္ အေျခခံ ဥပေဒ ဆႏၵ ခံ ယူ ပြဲ ကို လူ ထု စိတ္ မ ဝင္ စား ေအာင္ ျပဳ လုပ္ ထား သည္ ကို ေတြ ႕ ရ သည္ ။ ( ေရွ႕ တြင္ လည္း ေကာလ ဟာ လ အမ်ိဳး မ်ိဳး ထုတ္ ထား သည္ ကို ေတြ ႕ ရ ပါ သည္ )

ေမ လ ဆႏၵ မဲ မ ေပး မွီ တစ္ ခု ခု ျဖစ္ ႏုိင္ ပါ သည္ ။ လူ ထု အာရုံ ကို လွည့္ ႏုိင္ ပါ သည္ ။ ၄င္း တို႕ မွာ

1. တုိင္း ရင္ း သား လက္ နက္ ကိုင္ မ်ား အခ်င္း ခ်င္း ( အဖြဲ႕ အတြင္ း သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕ ကြဲ အခ်င္း ခ်င္း ) ပို မို ေသြး ကြဲ ေအာင္ လုပ္ မည္ ။

2. တရား ဝင္ ေျမ ေပၚ အဖြဲ႕ အစည္ း မ်ား ၊ ႏုိင္ငံ ေရး တက္ ၿကြ သူ မ်ား ကို ေနာက္ ကြယ္ က ေသာ္ လည္း ေကာင္း ၊ ေျဗာင္ က် က် ေသာ္ လည္း ေကာင္း တုိက္ ခိုက္ မည္ ။

3. ဘာ သာ ေရး အဓိကရုဏ္း တစ္ ခု ခု ျဖစ္ ေအာင္ ဖန္ တီး လိမ့္ မည္ ။

4. ေကာ လ ဟာ လ မ်ား အမ်ိဳး မ်ိဳး ဖန္ တီး လိမ္ ့ ဦး မည္ ။

5. လူ မ်ား ဒုကၡ ေရာက္ ေအာင္ ( ဥပမာ ၊ မီး ေဘး ) ေသ ေၾက ပ်က္ စီ း ေအာင္ ၊ေၾကာက္ လန္႕ ေအာင္ ( ဥပမာ ၊ဗံုး ခြဲ ျခင္း မ်ား ) ျဖင့္ ပိုမို ႐ႈတ္ေထြးေ အာင္ ျပဳ လုပ္ ပါ လိမ့္ မည္ ။

6. ျပည္ ပ ႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ အင္တာနက္ ၊ ဖုန္း လိုင္ းမ်ား ျဖတ္ ေတာက္ ပါ လိမ့္ မည္ ။

ေနာက္ဆံုး ေတာ့ ခံ ရ မည္ က ျပည္ သူ လူ ထု သာ ျဖစ္ သည္ ။ လူ ထု အတြင္း တြင္ လည္း ႏုိင္ငံ ေရး သတိ ရွိ ဖို ႕ လုိ ေပ သည္ ။ လူအမ်ား စု က သူတို႕ ထင္ သလို စြမ္း အား ရွင္ စိတ္ ဓါတ္၊ ႀကံ႕ ဖြတ္ စိတ္ ဓါတ္ မ်ိဳး မ ဟုတ္ ရွင္ ႀကီး ဝမ္း လည္း ဝင္ ခဲ့ ၿပီး ၿပီ ၊ ရွင္ ငယ္ ဝမ္ း လည္း ဝင္ ခဲ ႕ ၿပီး ၿပီ ။ အား လံုး သူ မသာ ၊ ကိုယ္ မ သာ ပါ ။ လူ ထု က ေကာင္း ေကာင္ ေရြး တတ္ ပါ သည္ ။ အခ်ဳပ္က ေတာ့ တိုက္ ပြဲ တစ္ ခု အတြက္ ေတာ့ ႀကိဳ တင္ ျပင္ ဆင္ ထား ရ မွာ ပါ ။

Monday, March 31, 2008

Vote No အေျခခံ ဥ ပေ ဒ နဲ႕ တိဘက္ အေရး ကိစၥ

အခုတေလာ အေျခခံ ဥပေဒ အေၾကာင္း သိပ္ ေျပာ သံ မၾကား ရ ေတာ့ ။ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား က Vote No ကို မူ အရ သေဘာ တူ သြား ၾက ၿပီ ။ ႏုိင္ငံ ေရ း ေရ ခ်ိန္ အေတာ္ ျမင့္ ေန ေသာ အခ်ိန္ တြင္ No Vote က မွန္ ခ်င္ မွန္ ႏိုင္ ေပ မယ့္ ၊ ျမန္ မာ ျပည္ ၏ အေျခ အေန အရ ကန္ ႕ ကြက္ မဲ ေပး ေရး သည္ သာ အသင့္ ေတာ္ ဆံုး ျဖစ္ သည္ ဟု ဆို ရ မည္ ။ တစ္ ခ်ိဳ႕ ေန ရာ မ်ား တြင္ ဘာ မွ မသိ ေသာ လူ ထု ကို ၿခိမ္း ေျခာက္ ၍ တစ္ မ်ိဳး ၊ ေငြ တိုး ေခ် း ၍ တစ္ ဖံု ၊ စည္း ရုံး ေန ၾက သည္ ကို ၾကား ေန ရ သည္။ ဝန္ ထမ္း မ်ား ကို လည္း သက္ဆိုင္ ရာ ဌာ န မ်ား တြင္ သာ ေပး ရ မည္ ကို လည္း ၾကား ရ သည္ ။ ထို႕ ျပင္ ကန္႕ ကြက္ မဲ ေပး ရန္ တာ စူ ေန ေသာ ဝန္ ထမ္း ထု ကို လည္း ဓါး ကိ်န္း မ ကိ်န္ း ရုံ တ မယ္ ၿခိမ္း ေျခာက္ ထား သည္ ကို လည္း ၾကား ရ သည္။

မၾကာေသး ေသာ ရ က္ ပိုင္း အ တြင္း က ျဖစ္ သြား ေသာ တိ ဘက္ အ ေရ း သည္ တရုတ္ ကြန္ ျမဴ နစ္ အရင္း ရွင္ အစုိး ရ ကို ေတာ္ ေတာ ္ အထိ နာ ခဲ့ သည္ ။ သူ တို႕ က လူ မ်ိဳး ႀကီး တရုတ္ နယ္ ခ်ဲ ႕ တို ႕ ကို အခ ါ အ ခြင့္ သင္ ့ တို္င္း ေတာ္ လွန္ ဆ ႏၵ ျပ ခဲ့ ၾက ေလ သည္ ။ ဒီ တစ္ ခ ါ တြင္ ေတာ့ တိ ဘက္ ကို ကမာၻ က သိ ေအာင္ ပို ၍ လုပ္ ျပ ႏုိင္ ခဲ့ ေ လ သည္ ။ တ ရုတ္ ၏ အုိလံ ပစ္ အေရ း ႏွင့္ ခ်ိန္ ကိုက္ လႈပ္ ရွာ း ႏုိင္ ခဲ့ ေလ သ ည္ ။ တစ္ ခ်ိဳ ႕ က ဒုတိ ယ ေရႊ ဝ ါ ေ ရာင္ ေတာ ္ လွန္ ေရး ဟု ဆို ၾက သည္ ။ မည္ သုိ ႕ ပ င္ ေခၚ ေစ ၊ မ လြ တ္ လပ္ ေသး ေသာ ႏုိင္ င ံ တို ႕ လြတ္ လပ္ ေ ရး တြက္ လႈပ္ ရွား မူ တို ႕ သည္ တရား သည္ ဟု ဆို ရ ေပ မည္ ။ ကမာၻ တ လႊား ရွ ိ တိ ဘက္ တို ႕ က ကမာၻ ႏွင့္ ခ်ီ ေသာ လႈပ္ ရွား မႈ မ်ား ကိ ု ပို လုပ္ ျပ ႏုိင္ သည္ ကို ေတြ ႕ ရ သည္ ။ ဥ ပမ ာ ၊ အုိ လံ ပစ္ မီး ရႈး တုိင္ ထြန္း ညိွ ပြဲ တြင္ ဆႏၵ ျပ ျခင္း မ်ိဳ း ၊ နယူး ေယာက ္ ရွိ အဓိ က ေန ရ ာ တစ္ ခု တြင္ တိ ဘက္ အ လံ လႊင့္ ထူ ျခင္း မ်ိဳး ေတြ ကမာၻ တ လႊား ရွ ိ တိ ဘက္ တို႕ က ေရွ ႕ ထြက္ လာ ၾက ၿပီး သူ တို ႕ အေ ရး ကိစၥ ကို စုေပါင္း လုပ္ ၾက သည္မွာ ေက် နပ္ စရာ ေကာင္း လွ သည္။

ဤ ေန ရ ာ တြင္ ကၽြႏု္ပ္ တို ႕ ျမန ္မာ တို႕ အေၾကာင္ း ကို ေျပ ာ ခ်င္ သည္ ။ ဘာမ ဆို ကၽြန္ ေတာ ္ တို ႕ က ေရွ ႕ က ။ ဥ ပ မာ ၊ ၈၈ အေရး အခင္း ျဖစ္ ၿပီး ေနာက္ တရုတ္ တီ ရင္ နင္ မင္ အေရး အခင္း ၊ ရုိေမး နီး ယာ း စ ေသာ အေရွ ႕ ဥ ေရာ ပ ႏုိ္င္ ငံ မ်ား ဒီ မီ ႏုိ ျဖစ္ စဥ္ အတိုင္း ဆက္ တိုက္ ျဖစ္ ခဲ့ သည္ ။ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ာ း က အာ ဏာ ရွင္ လက္ ေအာက ္ က လြတ္ ေျမာက္ ခဲ့ ၾက သည္ ။ ျမန္ မာ မ်ာ း က အဆံုး မသတ္ ႏို္္ င္ ခဲ့ ၾက ေပ ။ အခု တစ္ ခါ တြင္ လည္း ျမန္ မာ႔ ေရႊ ဝါ ေရာင္ အေရး အခင္း ၊ ၿပီ းေ နာက္ တိ ဘက္ တို႕ လြတ္ ေျမာက္ ေရး လႈပ္ ရွား မႈ ျမန္ မာ တို႕ ၏ ေသြး မ်ား က မ ေျခာက္ ေသး တိ ဘက္ တို ႕ က မူ လတ္ လတ္ ဆတ္ ဆ တ္ ပင္ ရွိ ေသး သည္ ။ ကမာၻ မီဒီ ယာ တိုိ႕ က မူ တာ ဝန္ ေက် ၾက ပါ သည္ ။ အတည္ ျပဳ ခ်က္ မရ ေသး ေသာ ္လည္း ေသြး အလိမ္း လိမ္း နဲ ႕ တိ ဘက္ ဘုန္း ႀကီး ေပၚ တြင္ တရုတ္ ရ ဲ တစ္ ေယာက္ က ေျခ ေထာက္ တင္ ထား ေသာ ပံု ကား ေတာ္ ေတာ္ ဆိုး သည္ ။ အာ ဏ ာ ရွင္ တို႕ ဘက္ က ေတာ့ အာ ဏာ သာ ထိ ပါ း ပါ ေစ ၊ မည္ သည္ ့ အရ ာ မ ဆို ရွင္း လင္း ပစ္ မည္ သာ ျဖစ္ ပါ သည္ ။ သူ တို႕ ကား လက္ နက္ ကို လည္း မေၾကာက္ ပါ ေခ် ( ရွိ လွ်င္ ကား နည္း နည္း ေၾကာက္ ပါ သည္ ။ ) သူ တို ႕ တကယ္ေၾကာက္ သည္ ကား People Power ဟု ေခၚ သည့္ လူထု အား ပင္ ။ အာဏာရွင္ တုိ ႕ မည္ သည္ လူ ထု အား ျဖင့္ သာ ခ်ဳ ပ္ ျငိမ္း ရ စ ၿမဲ ျဖစ္ သည္ ။ လူထု အား ကို အထင္ မေသး ဖို႕ ဆ ရ ာ လူ ထု စိန္ ဝင္း က တိုက္ တြန္း ထား သည္ ။

ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ ငံ တြင္ အာဏာ ရွင္ မား ကို႕ စ္ ကို SMS ျဖင့္ စည္း ရုံး ျဖဳတ္ ခ် လိုက္ သည္ ဆို လွ်င္ မမွား ပါ ေတာ္ လွန္ သူ တို႕ အခ်င္း ခ်င္း မက္ေဆ့ ပို႕ စု ရုံး ေစ ၿပီး ဆႏၵ ျပ ပြဲ မ်ား ကို ဖန္ တီး ခဲ့ ၾက သည္ ။ ထို႕ ေၾကာင့္ လူ ထု လက္ ထဲ တြင္ ဆက္ သြယ္ ေရး စံနစ ္ေကာင္ းမ်ား ေရာက္ သြား မည္ကို အလြန္ ေၾကာက္ ၏ ။ ျပင္ပ သို႕ သတင္း မ်ား မစီး ထြက္ ရန္ အတြက္ အင္ တာ နက္ လႈိင္း ႏႈန္ း မ်ား ေလွ်ာ့ ခ် ပစ ္သည္ ။ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ႏုိင္ငံ ေတာ ္သည္ မည္သည့္ ေခတ္ မွ မၾကံဳ ဘူး ေသာ တိုးတက္ မႈ မ်ိဳး ကို ရ ရွိ ေန ၿပီ ဟု လိမ္ သည္ ။ ထို႕ ေၾကာင့္ လွ်ပ္ စစ္ မီး က တေန႕ ၁၂ ေလာက္ မ လာ ။ အင္တာနက္ ၊ ဖုန္း လို္င္း မ်ား ေဒ သ တြင္း ေစ်း အၾကီး ဆံု း ( ကမာၻ ေပၚ တြင္ လည္း ေစ်း အႀကီး ဆံုး လို႕ ေျပာ ၍ ရ သည္ ။ ) ဦးေန ဝင္း က ေတာ့ ၂၆ ႏွစ္ အတြင္း LDC ဘဝ သို႕ ဆြဲ ခ် သြား သည္ ။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ မႉး ႀကီး သန္း ေရႊ မွ ဦး သန္း ေရႊ သို႕ အာ ဏ ာ လႊဲ လို္ က္ လွ်င္ ကား ေတြး လို႕ ပင္ မရ ။

ယခု တ ေလာ အတြင္း ဘေလာ့ မ်ား ၌ အေျခ ခံ ဥ ပေဒ အတြက္ ဆႏၵ မဲ မ်ား ထည့္ လာ ၾက သည္ ကို ေတြ႕ ရ သည္ ။ အား လံုး အေျဖ မ်ား က တူူ ညီ ေန သေလာက္ ေတြ ႕ ရ သည္ ။ အမ်ား စု က ၉၀ % ေက်ာ္ ေက်ာ္ မေထာက္ခံ ၾက ။ တစ္ခိ်ဳ႕ က ၈၀% ေက်ာ္ ။ အား ရ စရာ ေကာင္း လွ သည္ ။ ေမ လ ေရြး ေကာက္ ပြဲ ရ လာဒ္ ကို ေတာ့ ျမန္ မာ ႕ ႏုိင္ငံ ေရး ေငြေရာင္ ပိတ္ ကား ေပၚ တြင္ သာ ၾကည့္ ၾက ပါ လို႕ ေျပ ာ လို ပါ တယ္ ။

Friday, March 14, 2008

စစ္အစိုး ရ နဲ႕ လူထု ေထာက္ခံ မႈ

ဒီတပတ္ မွာ ထူးျခားတဲ့ သတင္း ေတြ က ေတာ့ သတင္း စာ ဆရာႀကီး လူထု စိန္ ဝင္း ရဲ့ လူထု ကို ပန္ၾကားခ်က္ ၊ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္း တင္ ရဲ႕ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္း မွ တိုက္တြန္ း ခ်က္ မ်ား ကို စစ္အစိုး ရ ရဲ ႕ အာေဘာ္ လို႕ ယူဆ ရ တဲ့ ေဒါက္တာ ေနဝင္းေ မာင္ ရဲ ႕ ေျပာ စ ကာ း မ်ား ကို မိုး မ ခ ႏွင္ ့ အျခာ း ဘေလာ့ မ်ား တြင္ အတူတူ ေဖာ္ျပ ထား တာ ပါ ပဲ ။ ( ေဘး မွ side bar တြင္ တင္ ထား ပါ သည္ )

ၿပီးေတာ့ စစ္အစိုး ရ က ေအာက္ လမ္း နည္း မ်ား ျဖစ္ တဲ့ ျပည္ သူ႕ ေထာက္ခံ မႈ ကို လိမ္ ညာ ၍ တစ္မ်ိဳး ၿခိမ္းေျခာက္ လို႕ တနည္း နဲ႕ လက္ ကိုင္ တုတ္ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ား ကို အသံုး ခ် လို႕ ရ ယူ ေန တာ ကို ေတြ ႕ ရ တာ ပါ ပဲ ။ တဆက္ တည္း မွာ ပဲ ဝန္ ထမ္း မ်ား ကို သက္ဆုိင္ ရာ ဌာန ေတြ မွာ ပဲ ေပး ႏုိင္ ေအာင္ စီစဥ္ ေန တာ ကို လည္း ၾကား ရ ပါ တယ္ ။ မွတ္ပုံ တင္ လုပ္ ေပး မယ္ ေျပာ ၿပီး စည္း ရုံး ေန တာ လည္း လုပ္ ေန တာ ေတြ႕ ရ တယ္ ။ မဲ ရုံ မႈး မ်ား ကို လွ်ိဳ ႕ ဝွက္ ခန္႕ အပ္ ေန တာ ေတြ ၊ မီး သတ္ ေတြ ကို စည္း ရုံး ခိုင္း တာ ေတြ ၊ ဝန္ထမ္း မ်ာ း ကို လည္း အခု လို အက်ဥ္း အက်ပ္ ထဲ က လြတ္ ေအာင္ မဲ ေပး မွ ရ မယ္ လုိ ႕ မဲ ဆြယ္ ေန တာ ကို လည္း ေတြ ႕ ရ ပါ တယ္ ။ ( အားလံုး က်ပ္တည္း ေအာင္ ၊ အဆင္ေျပသည္မ်ား ကိ ု ပို ခက္ ခဲ ေအာင္ ၊ ရွင္း ေန သည္ မ်ား ကို ပို ရႈပ္ ေအာင္ ဘယ္ သူေတြ က လုပ္ ေန တာ လဲ ဆို တာ ဝန္ ထမ္း အမ်ား စု က သိ ၾက ပါ တယ္ ။ ) ႏုိင္ ငံ ရပ္ ျခား တြင္ အခု အထိ ျမန္ မာ ႏုိင္ ငံ သား မ်ား ဆႏၵ မဲ ေပ း ခြင့္ ရွိ မ ရွိ အခု ထက္ တုိင္ မသိ ရ ေသး ပါ ။ ( သူတို႕ က ေတာ့ အခု အခ်ိန္ အထိ တရား မဝင္ သြား ေရာက္ သူမ်ား စာ ရင္ း ထဲ တြင္ ထည့္ ထား သည္ လို႕ သိ ရ ပါ တယ္ ။ ဒါ ေပ မယ္ ့ အခြန္ ဆို ရင္ ေတာ့ လာ ထား ပါ ပဲ တဲ့ ။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ ့ ႏုိင္ငံ သား ဘယ္ ေလာက္ ေရာက္ ေန တာ ဆို တာ လည္း တိတိပပ သိ ပုံ မရ ပါ ဘူး )

အတိုက္ အခံ ေတြ ဘက္ က ေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြး ေကာက္ ပြဲ ကို အသိ အ မွတ္ ျပဳ ေရး ၊ အခု မဲဆႏၵ ေကာက္ ခံ ပြ ဲ ကို သပိတ္ ေမွာက္ ေရ း ၊ အကယ္ ေရြ း ခ်ယ္ စရာ လမ္း မရွ ိ ပါ က ကန္႕ ကြက္ မ ဲ ေပး ေရး ကို ေတာင္း ဆို ေန သည္ ကို ေတြ ႕ ရ တယ္ ။ တစ္ခိ်ဳ ႕ လည္း ဝိဝါ ဒ ကြဲ စရာ ေတြ ျဖစ္ လ ာ ၾက ပါ တယ္ ။ အခု အခ်ိန္ ထိ NLD က ဘယ္ လမ္း ကို ေရြး မ လဲ ဆို တာ ကို ေစာင့္ ၾကည့္ ရ ဦး မွာ ပါ ။ NLD ရဲ ႕ statement ေလာက္ က ေတာ့ အံ တုိ ေနၿပီ ျဖစ္ တဲ့ ၊ ရွက္ ေၾကာ မရွိ တဲ့ နအဖ က ေတာ့ မမႈ ပါ ။ ၿပီး ေတာ့ အေျခအေန က အခိ်န္ မ ေရြး ေပါက္ ကြဲ သြား ႏုိင္ တဲ့ အေန အထား တစ္ ခု ျဖစ္ ေန ျပန္ ပါ တယ္ ။ (အဲ ဒီ အခိ်န္ တစ္ ခု ေရာက္ သြား ခဲ ့ ရင္ ဒု တိ ယ စစ္ အုပ္ စု တစ္ ခု က တုိင္း ျပည္ ကို ေခ်ာက္ ထဲ က ျပန္ ကယ္ တင္ ခ်င္ ေကာင္ း ကယ္ တင္ ၿပီး ထူးမျခား နား ဇာတ္ ကို ထပ္ က ခ်င္ ပါ လိမ္ ့ မယ္ ။ ) ကၽြန္ ေတာ္ တို႔ လူထု ဘက္ က ေတာ့ အား လံုး ၿငိမ္း ၿငိမ္း ခ်မ္း ခ်မ္း နဲ႕ အဆင္ ေျပ ခ်င္ လွ တယ္ ။ ယာ လဲ ဖြတ္ ဖြတ္ ညက္ ညက္ ေက် ၿပီး ေတာ့ အိမ္ ႀကက္ ေတြ လည္း ေမာ လွ ပါ ၿပီ

ဒီေန႕ ဖတ္ လုိက္ ရ တဲ့ သတင္း တစ္ ခု က ေတာ့ အစိုး ရ အာ ေဘာ္ ေဆာင္း ပါး တစ္ ပု ဒ္ မွာ မဲမေပး ပဲ ေန ပါ က ႏုိင္ငံ သာ း အခြင့္ အေရး ဆံုး ရႈံး ေတာ့ မည္ တဲ ့ ။ ( ၃၅ ႏွစ္ေအာက္ မည္သည့္ ျမန္ မာ ႏုိင္ငံ သား မဆုိ အခု အခ်ိန္ အထိ မဲမေပး ဘူး ခင္ဗ် ) ေထာက္ခံ မဲ မေပး လွ်င္ ဒီမုိ ကေရ စီ နဲ႕ ပို ေဝး သြား မည္ တဲ့ ။ ( အခု လက္ ရွိ ဒီမို ကေရ စီ မရွိ ဘူး လို ႕ ဝန္ခ ံ လိုက္ တာ ပဲ ခင္ ဗ် ာ ။ ) သူတို႕ ကိုယ္ တုိင္ က ဒီ မို ကေရ စီ ဆုိ တာ ႀကီး ကို လုိ အပ္ မွ ဝယ္ လို႕ ရ တဲ့ အရာ မ်ိဳ း ၊ ေတာင္း လွ်င္ ရ တဲ့ သ ေဘာ မ်ိဳး ေရး ထား တာ ပ ါ ဒီ လို မိ်ဳး လက္ လြတ္ စပယ္ ေျပာ ဆို တာ မ်ိဳး ေတြ ကို ရပ္ တန္း က ရပ္ ၿပီ း လူထု ကို အေျခ ခံ ဥပေဒ ကို ဘယ္ လို ဘယ္ ပုံ ေရြး ဆြဲ ထား ေၾကာင္း ရွင္း ျပ ျခင္း ၊ ျပည္ သူ လူ ထု မည္၍ မည္ မွ် လွ်င္ ဘယ္ ႏွစ္ အုပ္ စသည္ ျဖင့္ အခမဲ့ ေပး ေဝ ဖတ္ ရႈ ေလ့ လာ ျခင္း ၊ ေဆြး ေႏြး ေစ ျခင္း ၊ တုို ႕ ကို ျပဳ လုပ္ သင့္ ပါ တယ္ ။ ( အခု အခ်ိန္ အထိ ေတာ့ မည္သည္ ့ အလုပ္ မွ မလုပ္ ရ ေသး ပ ါ ၊ ) ရွင္ း ပါ တယ္ ။ လူထု က ပို သိ ေလ ေလ ၊ ပို ၿပီး ကန္႕ ကြက္ ေလ ေလ ျဖစ္ မည္ ။ ဒါ ေၾကာင္ ႕ သူတ ို႕ မရွင္း ျပ ရဲ ပ ါ။ မႀကိဳက္ ဘူး လား ။ ဖြင့္ ဟ ေတာ ့ မေျပာ ေလ ႏွင့္ ။ ေထာင္ဒဏ္ သံုး ႏွစ ္က အနည္း ဆံု း ။

ျပည္သူလူ ထု ဘက္ ကေတာ့ ရွင္း ပါ သည္ ။ အမ်ား စု က ေတာ့ ကန္႕ ကြက္ ၾက လိမ့္ မည္ ။ ႏုိင္ငံ ရပ္ ျခား က ျမန္ မာမ်ား က ေရာ ? ၊ ရွင္ း ပါ သည္ ။ ကန္႕ ကြက္ မဲ ေပး ၾက ပါ လိမ့္ မည္ ။ မဲ မလိမ္ ရင္ မည္သည့္ မဲ မွ် ကို မေမွ်ာ္ လင့္ ပါ ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ အစိုး ရခင္ ဗ်ား ။

Saturday, March 8, 2008

အေျခခံ ဥပေဒ မူ ႀကမ္း ကို ကန္႕ ကြက္ မဲ ေပး ၾက


အခု တ ေလာ ပြက္ပြက္ညံ ေအာင္ ၾကားေန ရ တာ က NO VOTE ( မဲမေပး ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ ေရး ) , VOTE NO ( ကန္႕ ကြက္ မဲေပး ေရး ) ကိစၥ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဘာ ပဲ ေျပာ ေျပာ ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ေန သူ တိုင္း ဟာ အမိ ျမန္မာျပည္ အတြက္ ေစတနာ ရွိ တဲ့ လူ ခ်ည္း ပါ ပဲ ။ ဘာလို႕ လည္း ဆို ေတာ့ ဒီ အေျခခံ ဥပေဒ ဟာ အမ်ား ဆႏၵ မပါ တဲ့ ၊ ျပည္ သူ လူ ထု မေထာက္ခံ ႏုိင္ တဲ့ အရာ ျဖစ္ေန လို႕ ပါ ဘဲ ။ အတည္ျပဳ လို႕ လည္း ဘယ္ လို မွ မျဖစ္ ႏုိင္ တဲ့ အရာ ျဖစ္ေန ပါ တယ္ ။ ဒါ ေၾကာင့္ ျပည္ တြင္း ျပည္ ပ က ဝို္္င္း ဝန္း ကန္႕ ကြက္ ေန ၾက တာ ပါ ။

ဘာ ေၾကာင့္ လက္ မခံ ႏုိင္ တာ ရ တာ လဲ ။ ရွင္း ေန ပါ တယ္ ။ ( လူ ၿပိန္း အျမင္ အရ သာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ပညာ ရွင္ မ်ား အတြက္ မဟုတ္ ပါ )

၁) စစ္တပ္ က ေနရာ အား လံုး ရဲ ႕ ၂၅% အသား လြတ္ ေန ရာ ဝင္ ယူ ထား ပါ တယ္ ။

၂) ေဒၚ ေအာင္ ဆန္း စု ႀကည္ ဝင္ပါ လို႕ မရ ေအာင္ လုပ္ ထား ပါ တယ္။

၃) အေရးႀကီး တဲ့ ဝန္ႀကီး ေလး ေန ရာ ေလာက္ ကို ကာကြယ္ ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္ က တုိက္ ရုိက္ ခန္႕ မယ္ တဲ့ ။ သမၼတ ထက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပို ႀကီး ေန ပါ တယ္ ။

၄) အခ်ိန္မေရြး အာဏာ သိမ္း ခြင့္ ရွိ ေန ပါ တယ္ ။

၅) အမ်ိဳးသား လံု ၿခံဳ ေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ ေရး ေကာင္စီ မွာ စစ္တပ္ က လူ ေတြ မ်ားေန တယ္ ။ သမၼတ က အေရး ႀကီး တဲ့ ကိစၥ ေတြ ကို သူတို႕ ဆႏၵ မပါ ဘဲ လုပ္ လို ႕ မရဘူး ။ ပါ လီ မန္ ရဲ ႕ ေနရာ ေပ်ာက္ ေန ပါ တယ္ ။

၆)စစ္တပ္ ဟာ ထူးျခား တဲ့ လုပ္ ငန္ း သဘာ ဝ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ ဝန္ထမ္း မဟုတ္ ဘူး လို႕ လည္း ဆို ထား ျပန္ ပါ တယ္ ။

၇) ကာကြယ္ ေရး ဦး စီး ခ်ဳပ္ သည္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ မ်ား ၏ အခ်ဳပ္ လို႕ လည္း ဆို ျပန္ ပါ တယ္ ။ ကာကြယ္ေရး ဝန္ ႀကီ း ေန ရာ ေပ်ာက္ ေန ပါ တယ္ ။

၈) ႏိုင္ငံ ေတာ္ ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ နဲ႕ အလံ က လက္ခံ ႏုိင္စရာ မရွိ ပါ ။

စသည္ျဖင့္ အခ်က္ ေတြ က အမ်ား ႀကီး ပါ ။

အခ်ဳပ္ေျပာ ရ ရင္ သမၼတ က စစ္တပ္ က သေဘာ က် တဲ့ လူ ၊ ဒါ မွ မ ဟုတ္ စစ္တပ္ က လာ တဲ့ လူ ျဖစ္ သြား နုိင္ တယ္ ။( ဒီ ေန ရာ မွာ လည္း မိန္း မ သမၼတ မျဖစ္ ရ လို႕ မေျပာ ရုံ တမယ္ ပဲ ရွိ ပါ တယ္ ။ )သမၼတ က စစ္တပ္ မေထာက္ခံ ဘဲ ဘာ မွ မလုပ္ ႏုိင္ ဘူး ။ ကာကြယ္ ေရး ဦး စီး ခ်ဳပ္ က အထက္ က ေရာက္ ေန တယ္ ။ ရုိင္း ရုိင္း ႏႈိုင္း ရ ရင္ “ဘု ရား ကား ေအာက္ ၊ ေမ်ာက္ ကား အထက္” ျဖစ္ ေန တယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီ ဥပေဒ ႀကီး အတည္ ျဖစ္ လို႕ မရ ပါ ဘူး ။ ျမန္ မာ ျပည္ သူ မ်ား ကန္႕ ကြက္ မဲ ေပး ႏုိင္ ေအာင္ လုပ္ ရ ပါ လိမ့္ မယ္ ။ ျပည္ တြင္း က လူူ မ်ား က ေတာ့ boycott လုပ္ ဖို႕ ေတာ့ မလြယ္ ပါ ဘူး ။ သူတို႕ မွာ လည္း အရာ ရာ ကို ေၾကာက္ ေန ရ တာ ပါ ။ အေရး အၾကီး ဆံုး က ေတာ့ ဆႏၵ ခံယူ ပြဲ သည္ Free and Fair ျဖစ္ဖုိ႕ ပါ ။


အထက္ ပ ါ ပံု ကို ကို ထိုက္ ဘေလာ့ မွ ကူး ယူ ပါ တယ္ ။

Monday, March 3, 2008

ကိုင္း…ေျပာစမ္းပါရေစ (၆)


ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္မွာ ေပၚမွေပၚလာပါ့မလားလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ႕ ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒ ထြက္လာပါတယ္။ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတိုင္း ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒမွာေတြ႔ရပါတယ္ဗ်ာ။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ဆႏၵခံယူပြဲကို ႀကီးၾကပ္မယ့္ ေကာ္မရွင္မွာ စစ္အစိုးရရဲ႕ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြအမ်ားစု ပါဝင္ေနၾကတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ဒီအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ သမာသမတ္ရွိမႈ အေပၚမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရိွေနပါတယ္။ သိကၡာသမာဓိရိွၿပီး ျပည္သူလူထုေလးစားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မပါဝင္တဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္းတဲ့၊ တရားမွ်တတဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲ ေပၚေပါက္ႏိုင္ဖို႔ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အေျခခံဥပေဒကို ကိုယ္တိုင္ေရးၿပီး၊ ဆႏၵခံယူမႈပြဲကို ကိုယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္တဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ လက္ခံႏိုင္ဖို႔ရာ မရိွေပဘူးဗ်။

အခု ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒရဲ႕ အခန္း(၉)မွာ ေဖာ္ျပထားတာက ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္ဟာ “ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရိွသူဦးေရ၊ ဆႏၵမဲေပးသူဦးေရ၊ ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပးသူဦးေရ ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ကို ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေၾကျငာရမည္” လို႔ေျပာထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကန္႔ကြက္မဲေပးသူဦးေရ နဲ႔ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေၾကျငာရန္ ထည့္သြင္းမေဖာ္ျပတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီဥပေဒဟာ တဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ေကာ္မရွင္ဟာ အေျခခံဥပေဒကို လူထုက ပယ္ခ်တယ္၊လက္ခံတယ္ လို႔ ေၾကျငာဖို႔ အာဏာမရိွေပဘူး။ ဒါဆိုရင္ ဘယ္အဖဲြ႔အစည္းက တာဝန္ရိွသလဲဆိုတာ ေမးဖို႔ရိွေနပါတယ္ဗ်။

အလြန္ထူးျခားတာကေတာ့ စစ္အစိုးရျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒမွာ ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ အေျခခံဥပေဒဟာ အတည္ျဖစ္သလဲ ဆိုတဲ့ အဓိကက်တဲ့ အခန္းေပ်ာက္ေနပါတယ္ခင္ဗ်။ စစ္အစိုးရ ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳဖို႔ အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပတာျဖစ္ပါလ်က္နဲ႔ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူဦးေရရဲ႕ မည္ေရြ႕မည္မွ်ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းရရင္ အတည္ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အဓိကအခ်က္ မပါဝင္ေနျခင္းဟာ အထူးသံသယဝင္ဖြယ္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သတိေပးလိုက္ပါရေစလား။

ကိုညိဳ


Thursday, February 21, 2008

ို

ကိုိင္း…ေျပာစမ္းပါရေစ (၅)

ကၽြႏု္တို႔၏ လက္ငင္းတာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား

အခုတေလာ ျမန္မာ့ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနပါတယ္ခင္ဗ်။ နအဖ စစ္အစိုးရရဲ႕ ေၾကျငာခ်က္ ၁/၂၀၀၈ နဲ႕ ၂/၂၀၀၈ တို႔ ထြက္ေပၚလာခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရက လာမယ့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေမလမွာ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳဖုိ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပမယ္၊ ေနာက္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ အတည္ျပဳၿပီးတဲ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လႊဲေျပာင္းမယ္လို႔ ဆိုင္းမဆင့္၊ဗုံမဆင့္ ေၾကျငာခဲ့တယ္။ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ရက္ရက္စက္စက္ ၿဖိဳခြဲခံခဲ့ရတာ ပူပူေႏြးေႏြးပဲရိွေနတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ နအဖစစ္အစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးႀကီးတဲ့ ေၾကျငာခ်က္ေတြ ထြက္လာတာကို ေလးေလးနက္နက္ သံုးသပ္သင့္ေပတယ္ဗ်။

ဒီေနရာမွာ အေရးတႀကီး သတိေပးခ်င္တာကေတာ့ နအဖစစ္အစိုးရဟာ လူထုႀကီးရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရဖို႔ မေသခ်ာလွဘူးဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိေနတယ္ ဆိုတာပါပဲဗ်။ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းမွာ ဗုဒၶဘုရားရဲ႕ သားေတာ္မ်ားျဖစ္တဲ့ သံဃာေတာ္ေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ ရိုက္ႏွက္ခဲ့တဲ့ ပံုရိပ္ေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ရင္ထဲစြဲထင္ေနဆဲပါ၊ ဒါ့အျပင္ စစ္အစုိးရလက္ေအာက္ အႏွစ္၂၀အတြင္းမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကိုလဲ မိဘျပည္သူအမ်ားက အမွတ္ရေနဆဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ခြင့္လြတ္ေက်ေအးဖို႔ ဝန္မေလးၾကပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ သမိုင္းပံုရိပ္ဆုိတာ ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ ခက္လွပါတယ္ခင္ဗ်။ ေနာက္တစ္ဖန္ အဖက္ဖက္က ယိုယြင္းက်ဆင္းေနတဲ့ စီးပြားေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို စစ္အစိုးရက ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ နားလည္ထားၿပီးသားပါခင္ဗ်။

ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမယ္လို႔ ေဖေဖၚဝါရီလ ၉ရက္မွာ ေၾကျငာခဲ့ေပမယ့္ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အထိ အေရးႀကီးတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ေၾကျငာခ်က္ေတြ မထြက္လာေသးဘူးခင္ဗ်။ ပံုမွန္အတိုင္းဆိုလို႔ရိွရင္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမယ့္ေန႔ရက္ကို အတိအက် ေၾကျငာရမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး ဆႏၵခံယူပြဲကို ဘယ္ပံုဘယ္နည္းနဲ႔ က်င္းပျပဳလုပ္မယ္ ဆိုတာကိုလည္း တုိင္းသိျပည္သိ ေၾကျငာရေတာ့မွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ဝွန္းလံုး မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြ သတ္မွတ္တဲ့ အမိန္႔ေၾကျငာစာေတြ ထြက္ရိွသင့္ေနပါၿပီ။

အဓိကအက်ဆံုးကေတာ့ စစ္အစိုးရက အတင္းအၾကပ္ ေထာက္ခံခိုင္းဖို႔ရွိတဲ့ “နအဖ အေျခခံဥပေဒ” ထြက္ေပၚလာျခင္း မရိွေသးတဲ့အခ်က္ပါဗ်။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွန္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ ကတိကဝတ္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ လူတိုင္းလူတိုင္း ဒီအေျခခံဥပေဒမွာ ပါရိွတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေက်ေက်လည္လည္ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကဖို႔လိုပါတယ္ခင္ဗ်။ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကမွလဲ ျပည္သူေတြဟာ အမွန္အမွားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္ခင္ဗ်။

အေျခခံဥပေဒဆိုတာမ်ဳိးဟာ “ဥပေဒကဲ့သို႔အာဏာတည္ေသာအမိန္႔” ေတြလုိ အမိန္႔ေပးရံုနဲ႔ အတည္မျဖစ္ေပဘူး။ ဒီအေျခခံဥပေဒဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္၊ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ အနာဂတ္အက်ဳိးအတြက္ သင့္ေတာ္တယ္၊ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ ျပည္သူလူထုေရွ႕ေမွာက္မွာ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူရေပမယ္ဗ်။ ဒီလို ျပည္သူ႔အဆံုးအျဖတ္ ခံယူရာမွာ တိုင္းျပည္လူဦးေရရဲ႕ အနည္းဆံုး ရာခိုင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ရမွ အတည္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာမ်ဳိးလဲ အတိအလင္းေျပာသင့္ေနပါၿပီဗ်။ ဒါ့အျပင္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္တဲ့ အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရးကို ေႏွာက္ယွက္ပါက အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့ ၅/၉၆ကို ရုတ္သိမ္းသင့္ေပတယ္။ အခုလို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေၾကျငာခ်က္ေတြ ယေန႔တိုင္ မထြက္ေပၚလာေသးတဲ့ အခ်က္ဟာျဖင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေပဘူးခင္ဗ်။ ဒီလုိအေနအထားမွာ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ က်င္းပဖို႔ ေျခလွမ္းလွမ္းလိုက္တာဟာ အရွင္းဆံုးေျပာရရင္ အဖက္ဖက္က က်ေရာက္ေနတဲ့ ဖိအားေတြ ေလ်ာ့က်သြားေစခ်င္လုိ႔သာျဖစ္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

တဆက္ထဲမွာဘဲ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ အေရးႀကံဳက၊သက္လံုေကာင္းခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က သက္ေသျပၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျပည္တြင္းရိွျပည္သူအမ်ား အခုႀကံဳလာေနၿပီျဖစ္တဲ့ အေရးမွာ သက္လံုေကာင္းႏိုင္ေစဖို႔၊ ျပည္ပရိွ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားက ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ သင့္ေပတယ္ခင္ဗ်။ သေဘာတရားေရးရာ ကြဲလြဲမႈေတြကို ေဘးခ်ိတ္ထားၿပီး၊ ငါ့ျမင္းငါစိုင္းေနတဲ့ စစ္အစုိးရကို သူတုိ႔ရဲ႕ ေရြ႕ ကြက္ထဲမွာ က်ဆံုးေစဖို႔ ႀကိဳးစားၾကသင့္လွပါတယ္။ လာမယ့္ေမလမွာ ျပည္သူေတြက ပယ္ခ်ခဲ့ရင္ စစ္အစိုးရဟာ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ အေျခအေနကိုႀကံဳေတြ႕ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ဟာ လြတ္လပ္ၿပီး၊တရားမွ်တမႈရိွတဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ျဖစ္ေစဖုိ႔၊ ကုလသမဂၢရဲ႕ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွာ ရိွေစႏိုင္ဖို႔ ဝိုင္းဝန္းလံႈ႕ေဆာ္သင့္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာဘဲ အဆံုးအျဖတ္မဲေပးရမယ့္ ျပည္သူေတြကို “နအဖ အေျခခံဥပေဒ”ရဲ႕ အျပစ္ေတြ၊ က်ေရာက္လာမယ့္ဆိုးက်ဳိးေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရိွလာေအာင္ ခ်ျပသင့္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးနဲ႔အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္းကေတာ့ ေရဒီယို၊သတင္း႒ာနေတြကတဆင့္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း “အေျခခံဥပေဒေဝဖန္ခ်က္”ေတြ ထုတ္လႊင့္ေစတဲ့ နည္းလမ္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။

အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ျပည္သူ႔အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူတဲ့ေနရာမွာ ရလဒ္ႏွစ္မ်ဳိး ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ ဆႏၵခံယူပြဲမွာ စစ္အစိုးရက တင္ျပလာတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူအမ်ားက ပယ္ခ်ခဲ့မယ္ဆိုရင္ နအဖစစ္အစိုးရ အေနနဲ႔ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းလုပ္ေဆာင္မွာလဲ ဆိုတာကို အတိအလင္းေမးျမန္းဖို႔ရာ ရိွေပတယ္ခင္ဗ်။ စစ္အစိုးရကလည္း သိကၡာရိွရိွနဲ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို လက္ခံမယ္၊ လက္မခံဘူး ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ္မ်ဳိး တိုင္းသိျပည္သိ ေၾကျငာသင့္ေပတယ္ဗ်။ ႏိုင္ငံသားတို႔ သေဘာတူႏိုင္တဲ့ အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာတဲ့အထိ ေရးဆြဲပါရေစ ဆိုတဲ့အေျခအေနမ်ဳိးကေတာ့ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရိွေပဘူး ဆိုတာကိုေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ဒီေတာ့ကာ လာမယ့္ဆႏၵခံယူပြဲဟာ တရားမွ်တမႈရိွမယ္၊ သမာသမတ္ရိွတဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္ တစ္ခုခုရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွာရိွမယ္၊ ထြက္ေပၚလာမယ့္ရလဒ္ကို သိကၡာရိွရိွ လက္ခံမယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႀကံဳးဝါးခဲ့သလို “သတၱိရိွရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးလိုက္” လို႔ ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ ႀကံဳးဝါးလိုက္ပါရေစလား။

ကိုညိဳ

Tuesday, February 19, 2008

ခ်စ္သမီးသို႔ …

ေရဆန္

သမီးေရ …
ဂႏၳ၀င္ခရီးမွာ

ေနခင္းေၾကာင္ေတာင္
ေနေရာင္ျခည္ေအာက္
ေတာင္ေျမာက္ဘယ္မွာ
မသိပါ၍
ရပ္ေနသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ညဥ့္နက္သန္းေခါင္
လမ္းစေမွာင္လည္း
ေတာင္ေျမာက္ေသခ်ာ
သိေနပါ၍
လိုရာသြားေနသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ေလျပင္းအတုိက္
လိႈင္းအ႐ိုက္မွာ
ငို႐ႈိက္ေအာ္ျမည္
ေဆာက္တည္ရာမဲ့
လြင့္ပ်က္ေနသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

မုန္တိုင္းကထန္
လိႈင္းကထန္လည္း
ေရဆန္ေလၾကမ္း
ခရီးလမ္းကို
ျဖတ္သန္းေနသူေတြလည္း ရွိပါသည္။

သမီးေရ …
ေစတနာႏွင့္ အသိ
သတိႏွင့္ သီလ
၀ီရိယႏွင့္ ပညာ
သစၥာႏွင့္ သမာဓိ
သတၱိႏွင့္ စြန္႔လႊတ္မႈ
အရင္းျပဳ ခရီးႏွင္
ဂႏၱ၀င္ရက္ျမတ္
ရဲရဲျဖတ္ေလာ့ သမီး …။ ။


(ႏွစ္ ၅၀ျပည့္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး အထူးထုတ္ သႏူးထူးဂ်ာနယ္၊ ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁-ရက္)

ဖဒိုမန္းရွာရဲ႕ ကဗ်ာတပုဒ္ပါ။ ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြဘေလာ့မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။

ကိုညိဳ


Thursday, February 14, 2008

ဝမ္းနည္းမွတ္တမ္း

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၄ရက္ေန႔မွာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU) အဖြဲ႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ဖဒိုမန္းရွာလဖန္းဟာ အမည္မသိ ေသနတ္သမားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရရွာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ လက္ေအာက္မွာ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အဖိုးတန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ဆံုးရံႈးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရး အစဥ္အလာႀကီးမားၿပီး၊ အေမွ်ာ္အျမင္ရိွတဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဖဒိုမန္းရွာက်ဆံုးမႈဟာ ကရင္တိုင္းရင္းသား တို႔အတြက္သာမက ဗမာတိုင္းရင္းသားတို႔အဖို႔လည္း ႀကီးမားတဲ့ ဆုံးရံႈးမႈ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဖဒိုမန္းရွာ က်ဆံုးရျခင္းအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ကိုညိဳ


Tuesday, February 12, 2008

ကိုင္း…ေျပာစမ္းပါရေစ (၄)

လြန္ခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ ၾကားလုိက္ရတဲ့ စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ သမိုင္းဘီး တစ္ပတ္လည္ခဲ့ၿပီလုိ႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။ NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးဥာဏ္ဝင္း မွတဆင့္ မွာၾကားလုိက္တဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ “အဆိုးဆုံးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားၾကပါ” ဆိုတဲ့ စကားပဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒီစကားဟာ ျမန္မာေတြအတြက္ သိပ္ေတာ့မစိမ္းလွပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း၆၀ကလည္း အလားတူစကားမ်ဳိးကို ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဘိလပ္သြားၿပီး အေရးဆုိစဥ္မွာ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္မ်ဳိးထည္းေသာ စကားကို ဖခင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ နဲ႔ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ေျပာခဲ့ၾကေပမယ့္ ေလသံအျပင္းအေပ်ာ့ ကြာျခားလွတာကို ေတြ႔ရပါသဗ်။

“က်ဳပ္တို႔ဟာ အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို၊ အဆိုးဆံုးကိုလဲ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္” ၁၉၄၇ခုႏွစ္က ထြက္ေပၚလာခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ႀကံဳးဝါးသံပါ။ အားမာန္အျပည့္နဲ႔ ႀကံဳးဝါးလိုက္တဲ့ ဒီစကားသံမွာ၊ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ရရာနည္းလမ္းနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းမယ္ဆိုတဲ့ သံဓိဌာန္ခ်ထားသံ၊ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရမယ့္ ဘိလပ္အစိုးရကို တင္းတင္းမာမာနဲ႔ ရာဇသံ ေပးလိုက္တဲ့အသံ၊ ျပည္သူလူထုကို “လာမယ့္ေဘး၊ေျပးေတြ႔ႏိုင္ေစဖို႔” တပ္လွန္႔ွႏႈိးေဆာ္သံေတြနဲ႔ ျပည့္ဝေနပါတယ္ခင္ဗ်။ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ သမိုင္းဝင္စကားသံဟာ ၾကားၾကရတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ဇာတိမာန္ တဖြားဖြား ေပၚေပါက္လာေစခဲ့တယ္ဗ်။ မိမိတို႔ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္တဲ့ “လံုးဝလြတ္လပ္ေရး” အတြက္ ေရွ႕ လာမယ့္ေဘးမွန္သမွ်ကို ေျပးေတြ႔ဖို႔အတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနေစပါတယ္ဗ်။ ျပည္သူလူထုဘက္ကလဲ ဘိလပ္ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ေထာက္ခံတဲ့ လူထုစည္းေဝးပြဲေတြ တၿခိမ့္ၿခိမ့္ က်င္းပၿပီး အဆိုးဆံုးတိုက္ပြဲအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပသခဲ့ၾကတယ္ မဟုတ္လား။

ႏွစ္ေပါင္း၆၀အၾကာ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီသမိုင္းဝင္စကားသံ ျပန္လည္ေပၚထြက္လာပါတယ္ခင္ဗ်။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို ျပန္လည္ရယူေပးခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာတို႔ကို “အဆိုးဆုံးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားၾကပါ” လို႔တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စကားသံမွာ၊ မတရားဖိႏွိပ္မႈေအာက္မွာ မလူးသာ၊မလြန္႔သာ ျဖစ္ေနတဲ့ လူထုကို အသိေပးလိုသံ၊ နီးကပ္လာေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေဘးဆိုးႀကီးကို အသင့္ျပင္ရင္ဆုိင္ႏိုင္ေစလိုသံေတြ ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္ခင္ဗ်။ တစ္ခြန္းတည္းေသာ စကားျဖစ္ေပမယ့္ တာသြားတဲ့ အတိုင္းအတာကေတာ့ ကြဲျပားလွေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္ဗ်။

ဒီလုိ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွစ္ဦးရဲ႕ ျပည္သူလူထုကို တပ္လွန္႔ႏႈိးေဆာ္သံ အျပင္းအေပ်ာ့ ကြဲျပားေနရျခင္းရဲ႕ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကေတာ့၊ ရရိွတည္ေဆာက္ထားတဲ့ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈေရခ်ိန္ အနိမ့္အျမင့္ ကြာျခားမႈေၾကာင့္ပါဘဲခင္ဗ်။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳကာလမွာ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈေရခ်ိန္ဟာ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေနခဲ့တယ္ လို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဖဆပလ၊ ကြန္ျမဴနစ္ အကြဲအၿပဲေတြရိွခဲ့ေပမယ့္ ႏွစ္ဖြဲ႕ လုံးဟာ လံုးဝလြတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္ကိုသာ ဦးတည္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုၾကား အက္ေၾကာင္းမရိွခဲ့ေပဘူး။ ေစ့စပ္ေရးဂိုဏ္းသားေတြျဖစ္တဲ့ ေစာ၊စိန္၊ေမာ္ တုိ႔ဟာလဲ လူထုကို ေတြေဝယိမ္းယိုင္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဒီလုိ ျပည္သူတရပ္လုံးရဲ႕ အံုးအံုးက်က္က်က္ ေထာက္ခံအားေပးမႈကိုရရိွခဲ့တဲ့အျပင္၊ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား စည္းစည္းလံုးလံုးရိွေနခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ အခုလုိ ရဲရဲဝ့ံဝ့ံ ႀကံဳးဝါးႏိုင္တာပါခင္ဗ်။

ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ တုိးတက္တဲ့ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားၾကား စည္းလံုးမႈေရခ်ိန္ဟာ ထင္သေလာက္ျမင့္မားျခင္း မရိွေပဘူးဗ်။ ဒါ့အျပင္ အေျခခံဥပေဒကိုေထာက္ခံၾကဖို႔ လူထုကိုမဲဆြယ္ေနတဲ့ ေစ့စပ္ေရးဂိုဏ္းသားမ်ား (ယေန႔အေခၚ တတိယလႈိင္းအုပ္စု) အသံေတြကလည္း ဟိုကဒီက ဆိုသလုိ ထြက္ေပၚေနတယ္ဗ်။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ တပ္လွန္႔သံမွာ မတရားဖိႏွိပ္ခံေနရတဲ့ ဘဝကလြတ္ေျမာက္ေစလုိတဲ့ ေစတနာေတြ ယိုဖိတ္ေနတာကို အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဟာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏိႈးေဆာ္သံအတိုင္း ေရွ႕ လာမယ့္အဆိုးဆံုး အေျခအေနအတြက္ အသင့္ျပင္ထားၾကသင့္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒီလုိ အသင့္ျပင္တဲ့ေနရာမွာ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အင္အားစုေတြအၾကား အရင္ကထက္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေပတယ္။၊ သမိုင္းမွန္၊အျဖစ္မွန္ေတြကို ျပည္သူလူထု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္လာေအာင္ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႕ ႀကိဳးပမ္းသင့္တယ္ခင္ဗ်။၊ ေစ့စပ္ေရးဂုိဏ္းသားေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္ ကို လူထုၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြင့္ခ်ၾကၿပီး၊ ဒီလူေတြရဲ႕ လဲြမွားတဲ့ အေတြးအေခၚေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေခ်မႈန္းၾကသင့္ပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒီလုိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ အတူတူ ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြအၾကား ညီညြတ္မႈဒီေရ ျမင့္တက္လာမယ့္ မေဝးေတာ့တဲ့ တေန႔မွာ က်ေနာ္တို႔ဟာ “က်ဳပ္တို႔ဟာ အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို၊ အဆိုးဆံုးကိုလဲ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္” လို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ႀကံဳးဝါးႏိုင္လာမယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း နမိတ္ဖတ္လိုက္ပါရေစလား။

ကိုညိဳ

Thursday, January 17, 2008

ကိုင္းေျပာစမ္းပါရေစ (၃)

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး အရိွန္ျမင့္ေနဆဲ ကာလတစ္ခုမွာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြၾကား ေမးခြန္းတစ္ခု ဂယက္ရိုက္ခဲ့တယ္ခင္ဗ်။ အဲဒါကေတာ့ “ငါတို႔ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ၊ အခုဘာေတြလုပ္ၾကမလဲ“ ဆိုတဲ့ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္ဗ်။ ၈၈အေရးေတာ္ပံုေနာက္ အႀကီးမားဆံုး လူထုလႈပ္ရွားမႈ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခဲြခံရၿပီး အခုအခ်ိန္မွာလည္း ေမးခြန္းေတြ ေမးေနၾကဆဲပါ။ ေသခ်ာတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ လႈပ္ရွားမႈ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အခါၾကမွ တုံ႔ျပန္ခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္ပအင္အားစုေတြရဲ႕ ကူညီမႈဟာ ထိေရာက္သင့္သေလာက္ မထိေရာက္ခဲ့ဘူးဆိုတာပါပဲခင္ဗ်။

ႏိုင္ငံ့အေရး လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့ အင္အားစုမ်ားဟာ ပထမဆံုးအဆင့္မွာ အေျခခိုင္ခိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကရပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ မိမိရပ္တည္မႈ ခိုင္မာလာတာနဲ႔အမွ် အဖြဲ႔အင္အား ေတာင့္တင္းလာဖို႔ လူထုအၾကားဆင္းၿပီး လႈပ္ရွားၾကရပါတယ္ခင္ဗ်။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕အယူအဆ၊ လမ္းေၾကာင္းကို တိုင္းသူျပည္သား အမ်ားစုက ေထာက္ခံလာရင္ အဆုံးသတ္ေအာင္ပြဲ ရယူဖို႔ႀကိဳးပမ္းရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ျပည္တြင္းအင္အားစုနဲ႔ ျပည္ပအင္အားစု ႏွစ္ခုမွာ အဆံုးသတ္ ေအာင္ပြဲကို ရယူေပးႏိုင္တဲ့ အင္အားစုဟာ ျပည္တြင္းအင္အားစုသာ ျဖစ္ေပတယ္ဗ်။ ျပည္ပအင္အားစုဟာ ျပည္တြင္းအင္အားစုရဲ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံသာျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို အရင္ဆံုး ျပတ္ျပတ္သားသား ျမင္ဖို႔လိုပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒီအတြက္ ေအာင္ပြဲရယူေပးမယ့္ ျပည္တြင္းအင္အားစုရဲ႕ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း၊ ႀကီးပြားရာႀကီးပြားေၾကာင္း အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုကေန ပံ့ပိုးသင့္ေပတယ္ဗ်။

အခုလိုကူညီပံ့ပိုးၾကရာမွာ လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေလးေတြကေတာ့

၁။ ျပည္တြင္းအင္အားစုကို ရုပ္ဝတၱဳ၊ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ျခင္း

၂။သမိုင္းမွန္၊ သတင္းမွန္၊ ပကတိအေျခအေနမွန္ကို ျပည္သူလူထုအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေစျခင္း

၃။ ျပည္တြင္းအင္အားစုက အဆုံးသတ္ေအာင္ပြဲအတြက္ လံုးပန္းေနခ်ိန္တြင္၊ ျပည္ပအင္အားစုမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလ အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္တားျခင္း။

၄။ အထက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူအမ်ားအၾကား အညီအညြတ္ရိွေစျခင္း တို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဟာ ျပည္တြင္းမွာ တစ္ခုခုျဖစ္မွ ထလုပ္ရွားၾကမယ့္အစား၊ လူအမ်ား ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ေယဘုယ် လုပ္ငန္းစဥ္ေလးေတြ အခုကတည္းက ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္သင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳပါရေစလားခင္ဗ်ာ။

ကိုညိဳ


Sunday, January 6, 2008

ကိုင္း…ေျပာစမ္းပါရေစ (၂)

လြတ္လပ္ေရးေန႔အေတြး

ႏွင္းျမဴေတြဆိုင္းေနတဲ့ ဇန္န၀ါရီလ နံနက္ခင္းတစ္ခင္းမွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ လမ္းေရွာက္ေနရင္းနဲ႔ ေရႊတိဂုံဘုရားႀကီးကို ဖူးေျမာ္မိပါတယ္။ တက္သစ္စ ေနျခည္ႏုေအာက္မွာ ၀င္းပေနတဲ့ေရႊေရာင္ေတြဟာ ျမဴေတြၾကားကထိုးထြက္ၿပီး ဟိုတစ္စဒီတစ္စနဲ႕ တလက္လက္ ေတာက္ပေနပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ အေတြးတစ္ခု ၀င္လာပါတယ္၊ ေလာကမွာ ေရႊေရာင္ဓမၼတရားစစ္ဆိုတာ အဓမၼျမဴခိုးေတြ ဘယ္လိုပဲ ကာဆီးထားထား အၿမဲထြန္းလင္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ အဓမၼတရားဟာ တခ်ိန္မွာေတာ့ ဖယ္ခြာရစၿမဲ ဆိုတာပါခင္ဗ်ာ။

တစ္ဆက္ထဲ အဂၤလိပ္တုိ႔ လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း၆၀ တိုင္ခဲ့ပါပေကာလို႔ ေတြးလိုက္မိတယ္ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာေတြဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမ်ွာ္မွန္းခဲ့သလို လြတ္လပ္ေရးရဲ႕ အရသာကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ မခံစားရေသးပါဘူးဗ်။ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ယုတ္စြအဆုံး ေန႔တဓူ၀အေရး နယ္ပယ္ေတြမွာ အာဏာပိုင္တို႔ရဲ႕ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြဟာ မလူးသာ မလြန္႔သာ ျဖစ္ေနဆဲပါ။ ကိုယ့္ဘ၀ခရီးလမ္းကို ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခ်က္အတိုင္း ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔အတြက္ ခက္ခဲေနဆဲပါခင္ဗ်။ အမွန္ေျပာရရင္ က်ေနာ္တို႔ေတြ မလြတ္လပ္ေသးပါဘူး။

၁၈၈၅ခုႏွစ္ ပါေတာ္မူၿပီး ကတည္းက ျမန္မာတို႔ဟာ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတယ္ဗ်။ တင္းက်ပ္တဲ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြမွန္သမွ်ကို ခ်ိဳးဖ်က္ႏိုင္ဖို႔ အၿမဲႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ ဝိုင္အမ္ဘီေအ၊ ဂ်ီစီဘီေအ အသင္းတို႔လႈပ္ရွားမႈ၊ ပထမ ေက်ာင္းသားသပိတ၊္ ဒို႔ဗမာအစည္းအရံုးရဲ႕ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈ၊ ဒုတိယ ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ၁၃၀၀ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု အစရိွတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ မတရားတဲ့ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ျမဴေမွာင္ေတြၾကားက ျပတ္ျပတ္သားသား လင္းလက္လာတဲ့ ေရႊေရာင္အလင္းတန္းမ်ားဘဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။

ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအသိ၊ စည္းလုံးညီညြတ္မႈေရခ်ိန္ ျမင့္မားလာတာနဲ႔အမွ် လြတ္လပ္မႈေတြ ပိုမိုရရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ၉၁ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေတြနဲ႔ ညီညြတ္ေရးေရခ်ိန္ ျမင့္မားလာေနတဲ့ ျမန္မာတို႔ကို ေခၽြးသိပ္ခဲ့ရတယ္ဗ်။ ဒီေနရာမွာ နယ္ခဲ်႕ တို႔ေပးခဲ့တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရ စစ္မွန္မႈ ကိုေျပာလုိတာ မဟုတ္ေပဘူး။ အဖိႏွိပ္ခံလူထု စည္းလံုးညီညြတ္မႈရိွေလေလ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ အေလွ်ာ့ေပး လိုက္ေလ်ာရေလေလ ဆိုတဲ့အခ်က္ကုိ မီးေမာင္းထိုးျပလိုျခင္းသာ ျဖစ္တယ္ခင္ဗ်။ အမ်ဳိသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ရိွခဲ့တဲ့အတြက္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္မွာ လံုး၀လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားစည္းလံုးမႈ ပ်က္ျပားခဲ့တဲ့အတြက္ ၁၄ႏွစ္အၾကာမွာ ေရႊေရာင္ေတာက္ပခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဟာ အာဏာရွင္လူတစ္စု လက္ေအာက္မွာ ဆိတ္သုန္းခဲ့ရတယ္ဗ်။ ျမန္မာျပည္ကို မတရားတဲ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ သံကြန္ခ်ာ ထပ္မံလႊမ္းမိုးခဲ့ရျပန္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဆံုးရံႈးခဲ့ရတဲ့ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေခါင္းငံု႔မခံဘဲ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဆဲဗင္းဇူလိုင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၊ အလုပ္သမားအေရးအခင္း၊ ဦးသန္႔အေရးအခင္း ေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ တံတိုင္းကို ရိုက္ခ်ဳိးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒါေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္စိုးမႈ အမိုက္ေမွာင္အတြင္းက ပြင့္အံထြက္လာတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေရႊေရာင္သတၱိေတြ ျဖစ္တယ္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္အေရးေတာ္ပံုမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စည္းလံုးမႈ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ပါဘူး။ တဆက္ထည္းမွာဘဲ ျမန္မာျပည္ဟာ ပိုမိုနက္ရႈိင္းတဲ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ အေမွာင္ထုအတြင္း က်ေရာက္ခဲ့ရတယ္ဗ်။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ NLD ပါတီကို မဲေပးခဲ့ဲၿပီး ျပည္သူ႕ ဆႏၵကို ရဲရဲ၀့ံ၀့ံ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ၉၂ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၊ ၉၆၊၉၈ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ နဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စိုးမႈ အမိုက္ေမွာင္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္လုိတဲ့ ဆႏၵေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အလင္းတန္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်။

၁၈၈၅ခုႏွစ္ ကတည္းက ဆံုးရႈံးခဲ့ရတဲ့ လြတ္လပ္ေရးဟာ အႏွစ္၆၀ေက်ာ္ ၾကာၿပီးမွ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဘိုးဘြားေတြရဲ႕ ေသြးေခၽြးေတြေပးဆပ္ၿပီး ရယူခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီလုိပဲ ၁၉၆၂ခုႏွစ္မွာ ျပန္လည္ဆုံးရံႈးခဲ့ရတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးေတြကုိ ျပန္လည္ရယူဖို႔အတြက္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ လြတ္ေျမာက္ေရးပန္းတိုင္ဆီ အေရာက္လွမ္းႏုိင္မယ့္ အခ်ိန္ဟာ အကန္႔အသတ္မဲ့ပါ။ အဲဒီ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ေတြဟာ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ ေတာ္လွန္ေရးသတိ အစဥ္ႏိုးၾကားေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ဗ်။ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုအတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ပိုမိုတည္ေဆာက္လာႏုိင္တာနဲ႔အမွ် ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈဘ၀ လြတ္လပ္မႈဟာ ဖံုးလႊမ္းထားတဲ့ မတရားတဲ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ အေမွာင္တိုက္မွ ထြက္ေျမာက္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။

က်ေနာ္ အေတြးနက္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာဘဲ မ်က္ႏွာမူရာမွာရွိတဲ့ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးဆီက ေရႊေရာင္အလင္းတန္းမ်ားဟာ ပိန္းပိတ္ေနတဲ့ ျမဴေတြၾကားက ဟိုနားဒီနားကေန ထိုးေဖာက္ေတာက္ပေနပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ထြန္းလင္းလာတဲ့ နံနက္ေနေရာင္ေအာက္မွာ ျမဴခိုးေတြဟာ အလန္႔တၾကား ကြယ္ေပ်ာက္ေနပါၿပီ။ ေရႊေရာင္ေတြ ၀င္း၀င္းလက္လက္နဲ႔ ေတာက္ပေနတဲ့ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို ေရႊေတာင္ႀကီးအလား အေ၀းက ဖူးေျမာ္လိုက္ရပါတယ္။ အဆံုးမွာေတာ့ ဤေလာကမွာ ဓမၼ ကသာ အႏိ္ုင္ရၿမဲ မဟုတ္ပါလားခင္ဗ်ာ။

ကိုညိဳ

Friday, January 4, 2008

လြတ္လပ္ ေရး ေန႕ အေတြးမ်ား

ဒီေန႕ ကား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီ လ ၊ ၄ ရက္ ေန႕ ၊ လြတ္လပ္ေရးေန႕ အခါသမယ တည္း ။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ က ကၽြနု္ုပ္ တို႕ ၿဗိတိသွ် တုိ႕ ထံမွ တျခားေသာ အာရွ နုိင္ငံ မ်ား ထက္ ေစာစြာ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့ ေလသည္။ သို႕ ရာ တြင္ လြတ္လပ္ ေရး ႏွင့္ အတူ ေပါက္ ဖြား လာ ေသာ ျပည္တြင္း စစ္ မီ း ကို ကား အခု ထိ တုိင္ေအာင္ မၿငိမ္း ႏုိင္ေသး ။ ဒီမိုကေရစီ အရသာ ကို ၁၀ နွစ္မွ် ခံစား ၿပီး ေနာက္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ၌ အိမ္ေစာင့္ အစုိးရ ၊ ထို႕ ေနာက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မွ စ၍ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရ ၊ ေနာက္ပုိင္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ၌ အာဏာရွင္ နာမည္ ေျပာင္း ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီ လက္ထက္ ၊ ၁၉၈၈ မွ ၍ နဝတ၊ နအဖ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္း ေခၚ ေသာ္လည္း အာဏာ ကို လက္မလႊတ္တမ္း ဆုပ္ကိုင္သြား မည့္ စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရ ၊ စသည္ျဖင့္ အာဏာရွင္ အမိ်ဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ရင္ဆုိ္င္ ခဲ့ ရ ေလ သည္။ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ကို ေတာ္လွန္ေသာ သူပုန္ မ်ား က လည္း ( အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ အယူဝါဒ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ခံယူခ်က္ အမိိ်ဳးမ်ိဳး ) ျဖင့္ စံုခဲ့ ေလ သည္။ တစ္ခိ်ဳ႕ ေဒ သ မ်ား တြင္ကား စစ္တပ္ လည္း ေၾကာက္ ရ ၊ သူပုန္ လညး္ ေၾကာက္ ရ ၊ ျမိဳ႕ ေပၚ လက္နက္ ကိုင္ မ်ား လညး္ ေၾကာက္ရ ႏွင့္ လူထု မွာ ကၽြဲ အုပ္ မ်ား ၾကား မွ ေျမဇာပင္မ်ား သဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ ေလ သည္။ ယခုအခ်ိန္ အထိ ႏုိင္ငံအတြင္ း မွာ ပင္ စစ္ ေျပး ရြာပုန္း ရြာ ေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား ရွိ ေန သည္။ ဤသည္မွာ လည္း အား လံုး အသိပ င္ ။

ကၽြန္ေတာ္ တို႕ ႏုိင္ငံ ဘယ္ ေတာ့ မွ လြတ္လြတ္ လပ္ လပ္ ေန ႏုိင္ မလဲ ။ လြတ္လပ္ ေန တာ ပဲ ဟု ျငင္း ႏုိုင္ ပါ သည္။ ဟုတ္ ပါ သည္။ စစ္အစိုးရ လက္ ထက္ တြင္ ပညာ ေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ ႏုိင္ငံ ေရး ၊ ႏုိင္ငံ တကာ ႏွင့္ ဆက္ဆံ ေရ း တြင္ မ်ား စြာ က်ဆင္း ခဲ့ သည္ ။ ကမၻာ ႕အဆင္းရဲ ဆံုး တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္ အျဖစ္ သို ႕ ေရာက္ သြား သည္။ မေကာင္းသည့္ ဘက္ တြင္ အေပၚ ဆံုး မွ ေန သည္ ့ တိုင္း ျပည္ ျဖစ္သြာ း သည္။ မေကာင္းသည္ ့ ဝိေသသ မ်ား စြာ ပိုင္ဆုိင္ ေသာ ႏုိင္ ငံ တစ္ႏုိင္ ငံ ျဖစ္ လာ သည္။ စီးပြား ေရး ၿခြတ္ျခံဳ က် ခဲ့ သည္။ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြ မႈ က မ်ား လာ သည္။ ဝင္ေငြ က သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ တစ္ခု တည္း ေလာက္ေလာက္လား လား ရွိ ေပ မယ့္ တစ္ျခား ႏုိင္ငံ ၏ ပြဲစား လုုပ္ ခ ေတာင္ မရွိ ၊ ေတာထဲတြင္ ျမိဳ႕ ေတာ္ တည္ ေန သည္။ နန္းေတာ္ မ်ား ေဆာက္ ေန သည္။ ျပည္သူ႕ အက်ိဳး စီးပြား တစ္ခု မွ မပါ ၊ ျပည့္ သူ ႕ ဆႏၵ တစ္ခု မွ မပါ ။ လြယ္သည္မ်ား ကို ခက္ ေအာင္ လုပ္ ၍ ၊ ခက္ သည္ မ်ား ကို ပို ၍ ခက္ ေအာင္ လုပ္ ပစ္ သည္။ တုုိင္း ျပည္ ကို ေရာင္း စား ေန သည့္ ၊ အလြဲ သံုး စား လုပ္ ေန သည့္ အစိုးရ လက္ ထက္ တြင္ လြတ္လပ္ ေရ း သည္ အလကား ျဖစ္ ေန သည္။

ည ၁၂ ေက်ာ္ လွ်င္္ ဧည့္ စာရင္း စစ္ မည့္ ရန္ ကို ေၾကာက္ ေန ရ သည္။ ေခြးေဟာင္ သံ ၾကား လွ်င္ ကို ေၾကာက္ ေန ရ သည္။ တေလာ က ဘုရာ း တက္ လွ်င္ ကို မွတ္ပံုတင္ ျပ ရ သည္။ ျပည္သူတို႕ လြတ္ လြတ္လပ္ လပ္ လုပ္ ကုိင္ ခြင့္ ၊ အသက္ေမြးဝမ္း ေၾကာင္း ျပဳ ခြင့္ ၊ ေတာင္ မရွိ သေလာက္ ျဖစ္ေန သည္။ ( လြတ္လြတ္လပ္ လပ္ ဆႏၵ ျပ ခြင့္ ကို ထား ဦး ) ။ က်န္ခဲ႕ ေသာ အပတ္ က စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ဖြင့္ခြင္႕ ကို ပိုမို တင္းက်ပ္ မည္ ဟု အမိန္႕ ထြက္ လာသည္။ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား က လူေတြကို အခ်ိန္ ကုန္ ၊ ေငြ ကုန္ ျဖစ္ေစသည္ ဆုိေသာ ကမၻာေက်ာ္ မွာ ၾကား ခ်က္ ကို ရန္ ကုန္ ျမိဳ႕ ေတာ္ဝန္ က ေျပာ ခဲ့ေလ သည္။ တိုင္းျပည္ စီးပြား ေရး ေကာင္း ၍ လူေတာ္ ေတာ္မ်ား မ်ား တြင္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ရွိ ပါ က ထုိလူမ်ား ထိုဆိုင္မ်ား တြင္ သြား ေရာက္ ၍ အခ်ိန္ျဖဳန္း ၾက မည္ လား ၊ အေျခခံ ပညာ တတ္ လွ်င္ ပင္ စဥ္းစား တတ္ ပါ သည္။

ယခု အပတ္ စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ သတင္းမ်ား ထဲ မွ တစ္ခု မွာ - ႏြား ၆ ေကာင္ ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ထုတ္ ေသာ စက္ ျဖစ္ ေလ သည္။ ေရးသည့္ သတင္း ထဲ မွာ လည္း တစ္ ကီ လုိ လွ်င္ ဝပ္ ႏွစ္ ေထာင္ ရွိ သည္ ဟု ဆုိ ထားေသး သည္။ ၿပီး ေတာ ့ စမ္းသပ္ ျပ သည္ ပစၥည္း မွာ လည္း ေကာ္ဖီ Maker ျဖစ္ ေန သည္။ ရန္ ကုန္ ၿမိဳ႕ မွာ ေတာင္ အေမွာင္ ထဲ ထိုင္ ၍ ျခင္ ရုိက္ ေန ရ ေသာ ေခတ္ ျဖစ္ ေလ ရာ ၊ ေတာ ရြာ ေလး တစ္ ရြာ တြင္ ႏြား ေတြ က သြား ေန ၊ ေနာက္ေခ်း နံ႕ တသင္းသင္း ၊ ဖံု တေထာင္းေထာင္း ႏွင့္ ၊ ေကာ္ဖီ Latte သို႕ Expresso ကို သူတို႕ စမး္ေသာက္ ေန သည္ ကို ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစား ၾကည့္မိသည္။ အခု အပတ္ ရဲ႕ ရီ စရာ တစ္ခု ျဖစ္ ေလသ ည္။ သူတို႕ ရြာ တြင္ ႏြား မ်ား ညဘက္ OT ဆင္းရ မည့္ အေရး ကို လည္း ေတြးပူ မိ သည္။

ကၽြန္ေတာ္ တို ႕ မ်က္စိ ေရွ႕ မွာ တြင္ မေအာင္ျမင္ေသာ ပရုိဂ်က္ တို႕ အမ်ား ၾကီး ပင္ ။ ဗခ ခင္ညႊန္႕ လက္ ထက္ ေလွ ၿပိဳင္ ပြဲ ေတြ လုပ္ သည္ ။ ေတာ နယ္ မ်ား မွ ၊ ရြာဦးေက်ာင္း မ်ား ေအာက္ တြင္ မနာ ေအာင္ ထား ကာ တစ္ႏွစ္ မွ တစ္ခါ သာ ထုတ္ ေသာ ၿပိဳင္ေလွ မ်ား ကို သယ္ ခ် လာ သည္။ ထုိ႕ ေနာက္ ႏွစ္ အနည္း ငယ္ သာ လုပ္ ၿပီး ၊ ေခ်ာင္ထိုး ထား လုပ္ ၾကသည္။ ထုိ႕ ေနာက္ ေလွ မ်ား မွာ ရန္ ကုန္သို႕ ေရာက္ ၿပီး ႏွစ္ မၾကာ မီ ၊ ကိစၥ ေခ်ာ သြား ၾက ေလ သည္။

ထို႕ ေနာက္ သစ္စိမ့္ ဆီ ဆို ၍ တစ္ႏုိင္ငံ လံုး စုိက္ ၾက ေသး သည္။ TV မွ လႊင့္ ၍ သူထက္ ေကာင္း တာ ဘာ မွ မရွိ သည့္ ပံု စံ ေျပာ ၾကသည္။ ၿပီး ေတာ့ လည္း ၿပီး သြား တာ ပါ ပဲ ။ ေနာက္ ေတာ့ ၾကက္ဆူဆီ ၊ စိုက္ ၾက ေဟ့ တစ္ႏုိင္ငံ လုံး ၊ ၾကာေတာ့ လည္း ၿပီးသြား မွာ ပါ ။ သူတို႕ က ေတာ့ စမ္းျပ ပါ သည္။ ၾကိတ္စက္ ႏွင့္ ၾကိတ္ ၊ ပိတ္စိမ္းပါ း ႏွင့္ စစ္ ၿပီး ဒီ ဇယ္ ဆီ ႏွင့္ ေရာ ေမာင္း ျပ သည္။ အုိေက ။ ဗို္လ္ ခ်ဳပ္ႀကီး ျပန္ သြား ၿပီး ထိုစက္မ်ား ေနာ္ဇယ္ မ်ား ေဆး ၊ တစ္ ခ်ိဳ ႕ ျဖဳတ္လဲ လိုက္ ရ သည္။ ၁၀ တန္ း ေလာက္ ေအာင္ လွ်င္ စဥ္းစားတတ္ ပါ သည္။

ဒါေတြ က သိသာထင္ရွား ေသာ အခ်က္ ေတြ ပါ။

ကၽြန္ေတာ္ အေတြး ေတြ စုံသြား သည္။ ဒါ ဒီ ေန႕ ေတြ းမိ တာ ေလး ေတြ ပါ။ ေနာက္ မ်ား က် မွ ပ ဲ …….။


96gen: